HANDBOK

FÖR

INSTRUMENTBYGGAREN

INNEHÅLLANDE
1o DEN INRE OCH YTTRE KONSTRUKTIONEN AV
STRÅKINSTRUMENTEN
SÅSOM FIOLER, ALTFIOLER, CELLI OCH KONTRABASAR
2o KONSTRUKTIONEN AV GITARREN
5o TILLVERKNINGEN AV STRÅKEN

ANDRA AVDELNINGEN. Om gitarren

AV J-C. MAUGIN

PARIS
À LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET
RUE HAUTEFEUILLE, No 10 BIS

1834

________________________________

Översättning och kommentar
av
Kenneth Sparr
©

Stockholm 1993
Senast ändrad 2007-07-17


Innehåll

Förord
Första kapitlet
Kapitel II. Om innerformen och dess tillbehör
Kapitel III. Om sargerna: hur ni tillverkar dem, sågar dem och fäster dem vid klossarna med hjälp av innerformen och mothållen
Kapitel IV. Hur ni monterar de två klossarna, de två sargerna och de två innersargerna på innerformen
Kapitel V. Om botten: sättet att framställa den, balka den, ge den rätt tjocklek, för att vidare limma ihop den men sargerna
Kapitel VI. Om locket: hur ni framställer det, balkar det och åstadkommer tjockleken och slutligen hur det limmas ihop med instrumentets kropp
Kapitel VII. Om gitarrens kantlister och ådring. Om ljudhålet. Sättet att placera dessa olika detaljer. Beskrivning av två nya, speciella verktyg för tillverkningen av gitarren
Kapitel VIII. Om halsen och dess skruvlåda. Hur ni tillverkar dessa två delar
Kapitel IX. Hopfogningen av halsen med gitarrens kropp. Sättet att anbringa greppbrädan och sadeln. Framställning av stallet
Kapitel X. Disponeringen av banden på gitarrens hals. Höjden på sadeln och stallet, strängarnas höjd över locket och halsen. Beskrivning av ett nytt verktyg
Slutlig anmärkning


Kenneth Sparr´s Page


Förord

Det finns få samtida beskrivningar av gitarrbygge från tidigt 1800-tal. J.-C. Maugins handbok, MANUEL / DU / LUTHIER, / CONTENANT: / 1:o LA CONSTRUCTION INTÉRIURE ET EXTÉRIURE / DES INSTRUMENS A ARCHET TELS QUE VIO- / LONS, ALTO BASSES ET VONTRE-BAS- / SES; 2:o LA CONSTRUCTION DE LA / GUITARE; / 5:o LA CONFECTION / DE L’ARCHET; / PAR J.-C. MAUGIN. / Ouvrage orné de figures. / PARIS / A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, / RUE HAUTEFEUILLE, No. 10 BIS, / 1834. (finns i Musikmuseets bibliotek och i min samling), är därför av speciellt intresse då den relativt utförligt beskriver hur man bygger en gitarr. Av särskilt värde är beskrivningen mot bakgrund av den höga kvalitet samtida franska gitarrbyggare som René Lacote, Laprevotte och Grobert uppvisar med sina instrument.

Inget är känt om J.-C. Maugins biografi. Hans bok kom ut i nya upplagor 1869 och 1894. René Vannes betecknar i sin monumentala "Dictionnaire universel des luthier..." Maugins bok som "enfaldig i den historiska beskrivningen och obrukbar beträffande tekniken". Det är möjligt vad avser fiolen, men Maugins beskrivning av gitarrens konstruktion är användbar även om den utelämnar många viktiga moment, t.ex. halsens och hälens infästning vid överklossen. Det finns också intressanta uppgifter som belyser både hantverkstekniker, specialverktyg, metoder och materialval.

I många fall hänvisar Maugin till arbetssätt som gäller för fiolbygget och detta behandlar han på andra ställen i sin bok. Han förutsätter alltså att man till vissa delar redan känner till dessa arbetsmoment och många paralleller finns till gitarrbygget. Jag har dock inte funnit anledning att utvidga texten med detta material. Den som vill fördjupa sig här bör gå till originalet, som bl.a. finns i Musikmuseets bibliotek i Stockholm.

Måttangivelserna följer originaltexten och i denna används äldre längdmått som fot, tum och linje. Jag har inom hakparenteser tolkat dessa mått i mm och har använt följande översättningar av de gamla måtten: 1 fot = 3048 mm, 1 tum = 25,44 mm och 1 linje = 2,12 mm. Mm-måtten har angetts med en decimals noggrannhet. Jag har också tyckt att det kunde vara intressant att jämföra Maugins mått med motsvarande från ett franskt originalinstrument och jag har då valt en gitarr tillverkad av Grobert i Paris under första hälften av 1800-talet. Måtten på Grobert-gitarren följer efter Maugins mått, föregångna av ett G.

ANDRA AVDELNINGEN.

OM GITARREN.

FÖRSTA KAPITLET

Vid första anblicken tycks formen på gitarrens kropp skilja sig mycket från fiolens. Om ni uppmärksamt betraktar gitarren så inser ni dock att den i själva verket har samma form som en fiol på vilken man skurit bort hörnen.

Gitarrens konstruktion innebär mindre svårigheter än fiolens.

Gitarrens botten och lock har likformig tjocklek. Botten består av endast två delar och locket är plant i motsats till fiolens välvda. Gitarrens botten är alternativt plan eller välvd. I det sistnämnda fallet åstadkoms välvningen genom bottenbalkarnas konstruktion. I stället för att som på fiolen skåla ur botten så åstadkommes välvningen av gitarrens botten på det sätt som vi beskriver längre fram.

Lönn, gran och ebenholts är de viktigaste träslagen för tillverkning av gitarrer och fioler. För att få ett högre pris och ett vackrare utseende på gitarren använder man många gånger mahogny, palisander, citronträd eller amerikansk lönn. Elfenben ingår också i omsorgsfullt gjorda gitarrer och då används detta till kantlister och inläggningar.

Gitarrens botten och lock bearbetas med rubank. Sarger och innersarger formas på samma sätt som på fiolen, alltså med vatten och basjärn. De olika delarna sammanfogas på liknande sätt som på fiolen. Man använder en innerform som föga skiljer sig från den som används för det sistnämnda instrumentet. Det är detta som vi kommer att förklara i de följande kapitlen.

KAPITEL II

Om innerformen och dess tillbehör

Vid detta stadium kommer ni att märka hur mycket enklare tillverkningen av gitarren är jämfört med fiolen.

För att bestämma innerformen för gitarren är det, på samma sätt som för fiolen, inte nödvändigt att ta av locket på instrumentet. På en förberedd träskiva kan ni nämligen rita av bottenkonturen på gitarren och därmed få innerformen uppritad. Sedan behöver ni bara såga ut den.

Börja således att med en rubank hyvla en skiva av hårt trä och ge denna en tjocklek på två tum [50,9 mm]. Träskivan skall vara något längre och bredare än botten på den gitarr som ni vill rita av.

Placera alltså botten på den gitarr ni har valt som modell på den hyvlade träskivan och ritsa med en syl en linje som ger hela ytterkonturen av botten.

Det är, tror jag, onödigt att här påpeka att ni för detta arbete bör använda er av en gitarr som är tillverkad av en skicklig gitarrbyggare. Om instrumentet är defekt, kommer det oundvikligen att reproducera sina fel på ert arbete i samband med kopieringen.

För att få innerformen uppritad på det sätt som vi kommer att ange så måste ni med hjälp av en passare få den exakta mittlinjen på den bredaste delen, men också på den övre delen. Detta för att få en rak linje som delar innerformen i två lika delar i hela sin längd. (Se figur nr 40.)

maugin1.jpg (13225 bytes)

Rita upp de två snitten uppe och nere och ge var och en åtta linjers [17,0 mm; G: nederklossen 17,0 mm, överklossen 24,0 mm] djup och två och en halv tums [63,6 mm; G: nederklossen 73,0 mm, överklossen 82,0 mm] bredd.

Dessa två snitt är avsedda för gitarrens båda klossar.

Ta sedan lövsågen och såga bort det trä som ej behövs, alltså det som är utanför linjen.

Var, på samma sätt som beträffande fiolen, noga med att att hela ytterkonturen [sidorna] på gitarrens innerform är exakt vinkelrät med de båda ytorna. Detta villkor är tvingande.

När detta arbete är avslutat skall ni rita upp en slags kvadrat på insidan av innerformen genom att lämna en bredd på arton linjer [38,2 mm] på varje sida av denna. Tag upp ett hål i denna kvadrat och för in lövsågens klinga samt såga bort allt trä innanför denna fyrkant. Innerformen är därmed klar.

Ägna er nu åt att bearbeta innerformens fyra mothåll. Dessa mothåll tjänar, liksom beträffande fiolen, till att montera sargerna på innerformen och åstadkommer att dessa får den form och den plats som de måste ha när gitarren är färdig.

Mothållen har samma höjd som sargerna och en bredd i centrum på 18 linjer [38,2 mm]. Beträffande längden på dem är det upp till instrumentbyggaren att avgöra. Jag menar emellertid att tre och en halv tum [89,0 mm] är tillräckligt. (Se figur 40 bis.)

Vi återkommer i sinom tid och plats till användningen av mothållen.

KAPITEL III

Om sargerna; hur ni tillverkar dem, sågar dem och
fäster dem vid klossarna med hjälp av
innerformen och mothållen

Ni klyver med sågen till en tjocklek av en och en halv linje [3,2 mm] ett stycke lönn med storleken tre tum två linjer [80,6 mm] och den nödvändiga längden för att forma den ena hälften av innerformens omkrets eftersom gitarren bara har två sarger. Ni bör vara noga med att träets ådring befinner sig på utsidan av sargen.

Denna klyvna skiva av trä placerar ni på hyvelbänken och med hjälp av en skruvtving fäster ni den vid knoppen som finns baktill på hyvelbänken.

Ni kan också sätta fast denna skiva på hyvelbänken med hjälp av bänkspännaren. För att åstadkomma detta placerar ni ett plant stycke trä av cirka en tums [25,4 mm] tjocklek på änden av skivan vid sidan av hyvelbänkens bakre del och ni placerar den plana delen av bänkspännaren på trästycket. Sedan spänner ni fast vid skivans ände genom ett slag med träklubban.

På samma sätt som beträffande fiolens sarger gör ni, under beaktande av de tidigare beskrivna försiktighetsmåtten, i ordning de skivor som skall utgöra gitarrens sarger och slutligen böjer ni dem på samma sätt som man gör med fiolens.

Observationer. Om ni i stället för lönn använder er av mahogny, citronträ eller i synnerhet palisander är det nödvändigt att vara ytterst försiktig när ni böjer sargerna eftersom dessa av naturen ytterst hårda träslag lätt brister.

När ni köper helt färdigkluven lönn till gitarren har ni inget behov av att klyva sargerna, eftersom dessa utgör en del av det man kallar gitarrens tillbehör, vilket består av botten, lock, sarger etc.

KAPITEL IV

Hur ni monterar de två klossarna,
de två sargerna och de två innersargerna
på innerformen

På samma sätt som med fiolen börjar ni med att fästa klossarna på innerformen.

Ta alltså ett stycke gran av tillräcklig längd för att inrymma de två klossarna. Ni bearbetar dem med rubank så att de kan fylla de två tomrummen överst och nederst på innerformen. Ni sågar en av klossarna till en höjd av tre tum [76,3 mm; G: 75,0 mm]. Det är denna som skall placeras nederst på instrumentet. Den som skall placeras överst skall ha höjden två tum och nio linjer [70,0 mm; G: 66,0 mm]. På samma sätt som på fiolen fäster ni dem på innerformen med en droppe lim under det att ni är noga med att placera dem vid ena sidan i jämnhöjd med innerformens yta och låta dem i hela sin längd skjuta ut på andra sidan, d.v.s. utöver innerformens tjocklek.

När detta är slutfört följer ni samma process som beträffande fiolen och sågar sargerna. När de är sågade limmar ni först ihop deras ändar, som ni har skurit vinkelräta, med nederklossen vars hela yta ni har bestrukit med lim. Ni tar sedan en skruvtving och innerformens nedre mothåll och klämmer ihop sargerna med [neder]klossen.

Limma sedan lätt ett stycke papper i innerformens två "C" och placera vidare en limdroppe på dessa pappersstycken, som bör vara två tum [50,9 mm] i fyrkant. Medelst de två "C"-mothållen och de två skruvtvingarna pressar ni sargerna mot innerformen under beaktande av att sargerna exakt får samma form som innerformen och att ingen springa av ljus kan ses mellan dem och innerformen.

Slutligen samlar ni ihop sargernas ändar och sammanfogar dem med överklossen, vilken ni har bestrukit med lim. Ni fixerar dem åter med en skruvtving och det sista mothållet på överklossen.

Observationer. Vid detta arbete måste instrumentbyggaren ha som mål att sargerna får exakt samma form som innerformen och att de är i jämnhöjd med dennas eller klossarnas sida. Sargerna skall alltså vara placerade på så sätt att de exakt följer linjen på ytan av innerformen utan att skjuta över den. Om så inte skulle vara fallet slår sig gitarren när ni avlägsnar den från innerformen och det blir ytterst svårt att på ett enkelt sätt fästa locket.

När limmet är torrt tar ni bort skruvtvingarna och innerformens mothåll och sedan skall ni sätta på innersargerna på den sida av sargerna som är närmast innerformen.

Som ni redan sett består sargerna av endast två delar och på samma sätt kan innersargerna utgöras av två delar. Den enda skillnaden mellan innersargerna på fiolen och gitarren är att de på den sistnämnda är väsentligt kraftigare. De är två linjer [4,2 mm; G: 3,0 mm] tjocka och sju linjer [14,8 mm; G: 19,0 mm] breda. Ni behöver därför ha något kraftigare limklämmor än på fiolen för att kunna limma dem på sargerna.

När detta arbete är slutfört och nederklossen är tre tum [76,3 mm; G: 75,0 mm] hög och överklossen två tum nio linjer [70,0 mm; G: 66,0 mm] jämnar ni till sargerna med den stora järnhyveln på så sätt att från sammanfogningspunkten vid nederklossen till mitten av varje "C" på gitarren höjden är tre tum [76,3 mm; G: 78,0 mm]. Från mitten av varje "C" till överklossen skall höjden på sargerna minska omärkligt för att vid överklossen bara vara två tum tre linjer [57,2 mm. Övers. anm. Sannolikt ett tryckfel. Bör vara två tum nio linjer, d.v.s. 70,0 mm; G: 70,0 mm]. Det innebär att höjden vid överklossen jämfört med höjden vid nederklossen har minskat med tre linjer [6,4 mm]. När ert arbete har kommit till denna punkt är det dags att bearbeta botten.

KAPITEL V

Om botten; sättet att framställa den, balka den,
ge den rätt tjocklek, för att vidare limma ihop den med sargerna.

Gitarrens botten har en och densamma tjocklek. Den är mycket lättare att tillverka än fiolens. Ni sätter fast botten vid hyvelbänken på samma sätt som vi beskrev beträffande sargerna, alltså med en skruvtving och till och med två om det är nödvändigt. I detta läge bearbetar ni botten med rubank, dock med försiktighet så att inte alltför mycket av hyveljärnet sticker fram. Detta för att undvika att träet splittras. Bottens tjocklek skall vara en linje [2,1 mm; G: 2,2-2,6 mm] och ni skall hyvla den så att den blir något tjockare. Ni får inte glömma att ni efter hyvlingen måste ta bort de ojämnheter som hyveln åstadkommer genom att sickla ytan, ett arbete som kan innebära att ytterligare en tredjedels linje [0,7 mm] av tjockleken avverkas.

Lägg sedan den färdigbearbetade botten på sargerna, som ju är fastsatta på innerformen. Ritsa med en syl sargernas konturer på botten och såga botten efter denna linje. Var noga med att lämna en linje [2,1 mm] med trä utanför ritsen. Ni måste göra på detta sätt eftersom botten senare böjer sig något på grund av balkarnas påverkan. Ni skall inte riskera att göra botten för liten eftersom den kan justeras när den limmas på sargerna.

När botten sålunda är avpassad skall ni tillverka balkarna som, fyra till antalet, skall limmas på bottens insida.

Balkarna består av gran och ni bearbetar deras sidor med rubank. Här följer dimensionen på de fyra bottenbalkarna: tjockleken skall vara tre och en halv linjer [7,4 mm; G: 8,0 mm] och höjden sju linjer [14,8 mm; G: 14,0 mm].

Om ni vill att gitarrens botten skall vara flat bearbetar ni den sida av balkarna som skall limmas mot botten helt plan. Om ni tvärtom vill att botten skall vara lätt välvd låter ni samma sida av balken höjas mot mitten med två linjer [4,2 mm; G: 2,0 mm]. (Se figur 41.)

Jag vill här göra er uppmärksam på att en välvd botten innebär att instrumentet svänger mer och i konsekvens därmed ger mer klang än en flat botten.

Placeringen av balkarna på botten visas på figur nr 42, d.v.s. de placeras tvärs över botten och delar den i fem lika delar.

På bägge ändarna av varje balk skär ni med en kniv ett snitt som börjar en tum [25,4 mm; G: 33,0 mm] från änden och minskar höjden från sju linjer [14,8 mm; G: 14,0 mm] till tre linjer [6,4 mm; G: 4,,0 mm]. (Se figur nr 41.)

När ni har gjort i ordning balkarna på detta sätt och de har samma längd som [bredden på] botten där de skall placeras ritar ni ut deras placering med penna och linjal. Efter detta bestryker ni dem med lim och fixerar dem genom att klämma ihop dem med botten med hjälp av tvingar på samma sätt som vi tidigare har beskrivit beträffande fiolen.

Limningen av bottenbalkarna börjar med den översta och sedan följer de andra.

Kom ihåg att den längsta balken, alltså den vid den nedre delen av botten, skall ha en böjning på bara en linje [2,1 mm; G: 2,0 mm].

När detta arbete är slutfört och har torkat skall ni åter lägga ihop botten med sargerna, vilka redan är förberedda att ta emot den. Som ni minns lät vi botten vara något större än den linje som vi hade ritat. Sålunda är också balkarna längre än avståndet mellan sargerna.

Lägg innerformen med de monterade sargerna på hyvelbänken med den sida uppåt som redan har innersarger. Ni placerar botten med balkarna ovanpå klossarna och sargerna samt försöker att placera den så att den på ett jämnt sätt täcker sargerna. Ta sedan sylen och markera först på sargerna och på varje sida av alla balkarna det område där balkarna kommer att stödja mot sargerna. Sedan, genom att föra spetsen under balkarna och längs sargerna, drar ni ett litet streck emot änden av varje balk. Detta skall hjälpa er att skära till den längd som balken skall ha. De markerade strecken på sargerna hjälper er att utmärka de ställen på innersargerna där balkarnas ändar skall fällas in.

Lyft bort botten från sargerna och med kniv börjar ni att skära balkarna till den nödvändiga längden.

Ni skall inte skära exakt på strecket som ni har ritat på varje balkände utan en halv linje [1,1 mm] innanför detta streck.

Ni förstår varför ni går en halv linje [1,1 mm] innanför strecket när ni inser att balken inte vilar på sargerna utan på innersargerna.

Skär så i rät vinkel änden på balkarna på det sätt jag har beskrivit, naturligtvis utan att skära i botten.

Sedan gör ni de nödvändiga infällningarna på innersargerna för att dessa skall kunna ta emot balkändarna.

Detta arbete är inte svårt eftersom ni har markerat varje balkändes tjocklek genom två små streck. Stöd alltså sargen på hyvelbänken genom att hålla fast innerformen på kant och skär med kniven snitt av den storlek som anges av de två strecken. Snittet skall ges ett djup på tre linjer [6,4 mm] och balkarna har vid respektive ände likaledes tre linjers [6,4 mm] höjd. Botten och balkar kommer att sammanfogas perfekt med sargerna.

Bestryk klossarna och sargerna med lim och spänn på samma sätt som beträffande fiolen ihop botten med sargerna med gitarrsargtvingar.

KAPITEL VI

Om locket; hur ni framställer det, balkar det
och åstadkommer tjockleken och slutligen
hur det limmas ihop med instrumentets kropp

När gitarrens lock består av ett enda stycke bearbetar ni det på samma sätt som botten. När det däremot består av två skivor, börjar ni med att jämna till och sammanfoga de två skivor som det skall bestå av.

I båda dessa fall är lockets tjocklek, på samma sätt som bottens, lika i alla delar. Denna tjocklek är en linje [2,1 mm; G: 1,8-2,3 mm].

Locket har fem balkar. Tjockleken på dessa balkar är den samma som för bottens balkar. På längden skall de på samma sätt som beträffande botten vila mot sargerna. Vad gäller höjden [på balkarna] så varierar den, liksom deras placering.

Den första, alltså den som är närmast överklossen, är rak [d.v.s. vinkelrät mot centrumlinjen] och skall placeras sexton linjer [33,9 mm; G: 52,0 mm] från övre delen av locket. Den skall vara sju linjer [14,8 mm; G: 12,5 mm] hög.

Den andra skall placeras åtta linjer [17,0 mm; G: 5,0 mm] ovanför ljudhålet. I stället för att vara välvd skall den vara skålad med en linje [2,1 mm]. Dess höjd är sju linjer [14,8 mm; G: 13,0 mm].

Den tredje skall placeras åtta linjer [17,0 mm; G: 6,0 mm] nedanför ljudhålet och är också skålad med en linje [2,1 mm]. Dess höjd är sju linjer [14,8 mm; G: 12,0 mm].

Den fjärde skall placeras snett med den ena änden vid sidan av de försilvrade strängarna [d.v.s. bassträngarna] två tum [50,9 mm; G: 25,0 mm] från den tredje balken och den andra änden fem tum [127,2 mm; G: 113,0 mm] från den tredje balken vid sidan av den lilla mi [högsta strängen]. Den är en aning kraftigare och något högre än de andra [balkarna].

Slutligen skall den femte placeras vinkelrätt [mot centrumlinjen] nio linjer [19,1 mm; G: 29,0 mm] bakom stallet. Ni ger den en tjocklek av bara två linjer [4,2 mm; G: 6,0 mm] och en höjd av tre linjer [6,4 mm; G 12,0 mm].

Sedan ni har bearbetat locket till den tjocklek som angavs i början på detta kapitel skall ni ägna er åt att märka ut den form det måste ha liksom ni gjorde beträffande botten. Ni placerar locket på hyvelbänken och lägger därpå gitarrens redan ihopsatta kropp på den sida där innerformen är i samma nivå som sargerna. Sedan ritsar ni med sylen sargernas konturer på locket. Till skillnad från botten är det inte nödvändigt att lämna en linje (2,1 mm) utanför markeringen när ni sågar ut locket. Skälet till detta är att locket är plant. Dessutom, när ni skall plocka bort innerformen från gitarrens kropp och förse sargerna med innersarger kan inte de förststnämnda behålla exakt den form som de hade när de satt på innerformen. Det är sålunda vid isättande eller uttagande av sargerna, i den mån det behövs, som ni sätter tillbaka dem på deras ursprungliga plats [?]. Ni kan inte åstadkomma detta utan att ha lockets exakt markerade kontur som riktmärke. Efter det att ni har tagit bort innerformen skall ni ägna er åt att sätta innersarger på den sida av gitarren som saknar sådana. Limma balkarna på deras respektive plats efter att ha gett dem de angivna måtten och arbeta på samma sätt som med botten, så även beträffande injusteringen av locket på gitarrens kropp.

Vi avslutar detta kapitel med att påpeka att balkarna skall rundas på den sida som är motsatt den som har limmats fast vid locket och sedan slipas med sandpapper.

KAPITEL VII.

Om gitarrens kantlister och ådring. Om ljudhålet.
Sättet att placera dessa olika detaljer.
Beskrivning av två nya, speciella verktyg för tillverkningen av gitarren.

Gitarrens kantlister består av ådror av färgat trä, ebenholts och elfenben och syftar till att utsmycka gitarren. De tjänar förvisso inte till annat än att dekorera instrumentet, som, berövad dessa prydnader, inte kan vara stabilare. Dessa kantlister, oberoende av vilket material de består, skall vara en och halv linje [3,2 mm; G: 2,5 mm] på varje sida. De är fyrkantiga. De som är av trä och ebenholts böjs på samma sätt som sargerna, alltså med hjälp av värme och vatten. De som består av elfenben får tillräcklig elasticitet för att lätt kunna böjas och följa gitarrens konturer genom att ni blötlägger dem i koncentererad vinättika under 24 timmar.

Instrumentbyggaren kan lätt tillverka dem [ådrorna] av trä och ebenholts och jag tror inte det är nödvändigt att här förklara arbetssättet som används för att såga dem ur ett trästycke. Förhållandet är dock inte det samma beträffande elfenben. I stället för att tillverka dem själv kan ni finna dem till ett mycket bra pris hos konstsvarvarna, som har de rätta verktygen för detta sorts arbete.

Ådrorna är helt och hållet lika dem som används för fiolen och beträffande dem av trä eller ebenholts framställer ni dem på samma sätt. De av elfenben kan likaledes köpas hos konstsvarvarna. Ådrorna, som alla är både tunna och hållfasta, behöver inte böjas i förväg.

Låt oss återvända till gitarrens kropp och lägga på minnet att vi lämnade den vid den tidpunkt när locket limmades. Det första ni skall göra är att skära bort de delar av lock och botten som skjuter över sargerna. Detta arbetsmoment sker med hjälp av kniv och fil under beaktande av att ni inte får komma åt sargerna med dessa verktyg.

Kantlisterna på botten och lock skall följaktligen sättas i jämnhöjd med sargerna. Ni tar ritsen [inläggningsverktyget] och ger den en och halv linjes [3,2 mm] öppning och skär på locket och botten, genom att stödja ritsens [inläggningsverktygets] stora ben mot sargen, ett streck som följer instrumentets hela omkrets.

Med samma öppning på ritsen [inläggningsverktyget] och stödjande dess stora ben först mot locket och sedan mot botten skär ni ut ett spår liknande det som ni redan har gjort på locket och botten. Tag så en kniv och förjupa dessa spår vinkelrätt på det sättet att en fyrkant av träet tas bort mellan spåret på botten och spåret på sargerna samt mellan spåret på locket och spåret på sargerna.

När detta arbete är slutfört på gitarrens hela omkrets så kommer ni till inläggningen i de skålade [?] kantlisterna. Ni bestryker dem [kantlisterna] med lim och spänner fast dem i detta snitt på det sättet att de exakt sammanfogas med locket och sargerna och botten och sargerna. Så här beter ni er för att åstadkomma detta. Ni tillverkar ett verktyg, vars namn jag måste erkänna att jag inte känner till, men som jag kallar kantlistpress. Detta verktyg (se figur nr 43) består av ett stycke bokträ av tre och en halv tums [89,0 mm] längd och en tjocklek av 10 till 12 linjer [21,2 till 25,4 mm]. En av dess sidor a a beskriver en kurva med två linjers [4,2 mm] djup. Storleken är 18 linjer [38,2 mm].

Detta trästycke är delat på mitten genom en sorts drillborr B B, avslutad med en skruv. En ögla av järn c c stödjer sig på stycket för att motstå skruven.

Innan ni limmar gitarrens kantlister skall ni skära de två ändarna helt vinkelräta vilka skall sammanfogas på mitten av gitarrens kloss där den nedre knoppen sitter.

Borra ett hål i mitten av den nedre klossen på det rätta stället där knoppen senare skall placeras och gör detta hål på samma sätt som verktygets skruv, som jag tidigare beskrev, d.v.s. så att den inte kan tryckas in utan viss kraft. Sätt sedan skruven i hålet och dra åt den. Flytta trästycket till sargerna på det sätt att den ihåliga sidan av nämnda stycke genom sina ändar kan stödja på locket och botten av gitarren. Efter det att ni har bestrukit snittet på locket med lim sammanfogas de två kantlisternas ändar noga mot varandra. Spänn skruven på ert pressverktyg på det sätt att det kniper och håller kvar kantlisterna, som ni om dessa inte sammanfogas väl med sargen förstärker med änden av en slät fil.

När kantlisternas ändar sålunda är fastsatta för ni kantlisterna mot gitarrens "C" där ni fäster dem med hjälp av en fläta av tjock tråd eller med ett något större snöre. Fortsätt sedan att sammanfoga kantlisterna vid överklossen på samma sätt som vid nederklossen och med en liknande sammanpressning som redan har beskrivits. Fäst sedan ändarna på klossen.

Jag vill göra er uppmärksam på att det inte är nödvändigt att de två ändarna på kantlisterna sammanfogas lika exakt vid överklossen som vid nederklossen på grund av att halsen senare skall fällas in i överklossen. Det är nödvändigt att skära dessa kantlister för att bereda denna [halsen] plats.

När kantlisterna på locket sålunda är limmade och har torkat skall ni utföra samma process beträffande bottens kantlister. Ni bör observera att de här skall sammanfogas lika noga vid överklossen som vid nederklossen.

Då kantlisterna är limmade vid lock och botten kan de skjuta över dem något och ni måste jämna till dem med en fil så att de ligger i jämn nivå med sargerna, .

Nu är det dags att placera ådrorna, ömsom på locket och ömsom på botten.

Tag följaktligen tre eller fyra ådror och kläm ihop dem, den ena bredvid den andra. På deras flata sida mäter ni den tjocklek de har tillsammans.

Jag nämnde tre eller fyra ådror, men ni kan placera flera eller färre. Detta beror på tycke och smak hos byggaren, liksom deras [ådrornas] blandning med mer eller mindre svart, mer eller mindre vitt.

När ni har mätt tjockleken på de samlade ådrorna som ni vill använda så gör ni med ritsen [inläggningsverktyget?] en öppning som motsvarar denna tjocklek. Arbeta på samma sätt som beträffande fiolen, på två undantag när.

För det första har ni bara har behov av ett inre spår eftersom de redan limmade kantlisterna skapar det yttre spåret av den urgröpta fördjupning där ådrorna skall placeras.

För det andra behöver ni inte limma ihop ådrorna ni använder. De kan med lätthet placeras som de är eftersom gitarrens konturer är mer regelbundna och ej så korta som fiolens.

Om ljudhålet

Ljudhålet är det runda hål som finns på mitten av locket och som på gitarren motsvarar fiolens "f f".

Verktyget som används för att göra detta hål kallas ljudhålsskärare och här följer dess beskrivning. (Se figur nr 44.)

maugin2.jpg (20513 bytes)

Detta verktyg är helt av järn. Fyrkanten som bildas av stycket a a a är av ett enda platt stycke med måtten fyra linjers [8,5 mm] bredd, två linjers [4,2 mm] tjocklek och dess längd är sex tum [152,6 mm]. Spetsen B placeras på den punkt som ni har valt som centrum för ljudhålet.

Spetsen C består av en del som valfritt kan skjutas på skaftet a a a och fixeras med skruven D. Spetsen E tjänar till att ritsa den cirkel som utmärker ljudhålet. Denna spets bör vara av bra stål och välslipad för att kunna göra en fin markering på granlocket.

När ni så skall göra ljudhålet måste ni börja med att fastställa dess mittpunkt. Denna punkt befinner sig fem tum och tre linjer [133,6 mm; G: 152,0 mm] från den övre kantlisten på gitarren. Öppna sedan ljudhålskäraren med hälften av den diameter som ni vill ge ljudhålet och spänn fast den rörliga spetsdelen med skruven. Placera sedan spetsen B i mitten och markera cirkeln med spetsen E. Den cirkel som ni har markerat utgör den yttre omkretsen av spåret, där ådrorna som utsmyckar ljudhålet skall placeras. Dra sedan tillbaka spetsen E på ljudhålskäraren mot spetsen B till den storlek som ni vill ge ådrorna och markera på samma sätt som ovan den inre cirkeln av ljudhålet.

Storleken på ljudhålet är trettio linjer [63,6 mm; G: 79,0 mm] och beträffande den yttre omkretsen är den tre tum [76,3 mm; G: 107,0 mm]. För övrigt beror det på hur många ådror ni vill använda.

När spåret runt ljudhålet är markerat arbetar ni på samma sätt som med fiolen. Ni tar först en kniv för att utvidga spåren av ljudhålskäraren en aning, ett arbete som ni bör utföra med stor varsamhet eftersom kniven lätt kan skära igenom locket både här och där. När ljudhålskärarens markeringar har fördjupats till hälften av träet utvidgar ni spåret med en liten bildhuggarmejsel. Ni justerar in den första ådern på den yttre kanten av ljudhålet under beaktande av att ni skär den varken för lång eller för kort till den punkt där den skall sammanfogas med den ände som ni först har placerat i spåret. Detta för att tvinga den att noga anta konturen av ljudhålet. När denna åder är placerad tar ni den andra, den tredje etc. med samma förfaringssätt. När ni slutligen har nått till den sista så gör ni den litet bredare än de andra och ni låter det hela torka.

Sedan jämnar ni till alla ådrorna på locket med fil och sickel. Tag sedan en kniv och skär bort det trä som ännu finns i mitten av ljudhålet och sålunda är gitarrens kropp färdig.

KAPITEL VIII

Om halsen och dess skruvlåda.
Hur ni tillverkar dessa två delar

På samma sätt som resten av gitarren är halsen på detta instrument mycket enklare att tillverka än fiolens.

Gitarrens hals framställs vanligen av lind. Förutom att detta träslag ger tillräcklig stabilitet har det fördelen av att vara lätt. Som konsekvens så tröttas handen mindre på den person som spelar detta instrument, vars hanterande i sig själv redan är nog besvärligt.

Ni hyvlar med rubank ett stycke lind till en fyrkant. Ni ger två av dess sidor en bredd av två och en halv tum [63,6 mm] och de andra två sidorna en bredd av tre tum [76,3 mm]. Längden på stycket skall vara fjorton tum [356,1 mm].

Med hjälp av en linjal och en penna delar ni stycket i hela sin längd i två lika delar på en av de smala sidorna.

Den sida som är delad på detta sätt är avsedd att fungera som halsens översida och på vilken banden skall placeras.

Med vinkelhaken märker ni med ritsen femton linjer [31,8 mm] från en av ändarna och tvärs över linjen a a. (Se figur nr 45.)

Mät ut åtta tum och sex linjer [216,2 mm] från denna linje mot den andra änden av stycket och än en gång märker ni ut linjen e e med hjälp av vinkelhaken och tre linjer [6,4 mm] längre bort linjen f f.

Med hjälp av en passare, som ni öppnar till elva linjer [23,3 mm; G: 23,0 mm] och placerar med ena spetsen på mitten av linjen a a och den andra ömsom på de två punkterna b, märker ni ut de två linjerna b b.

Öppna sedan passaren till nio linjer [19,1 mm] och markera med samma arbetsmetod de två punkterna d d för att slutligen dra de två linjerna ända till punkten C.

Se där, ytan på halsen är därmed utritad!

Så vrider ni på halsen och märker ut en av dess stora sidor på samma sätt som i figur nr 46 under beaktande av de följande proportionerna:

Från punkt b till punkt N, åtta linjer [17,0 mm]. = Från punkt d till punkt e, två linjer [4,2 mm]. = Från punkt a till punkt b och från punkt c till punkt d, fyra linjer [8,5 mm]. = Från punkt f till punkt g, nio linjer [19,1 mm; G: 20,0 mm]. = Från punkt h till punkt i, fyra linjer [8,5 mm]. = Från punkt i till punkt k, två tum nio linjer [70,0 mm; G: 67,5 mm] (höjden på sargerna). = Från punkterna i och k till punkterna l och m, tre linjer [6,4 mm].

När all denna uppmärkning har skett med noggrannhet skall allt onödigt trä utanför strecken tas bort med sågen. Hyvla ovansidan av halsen plan med den stora järnhyveln och runda av halsens undersida, först med kniv och sedan med fil på det sätt att den får formen av en halv oval. Förfar på samma sätt med hälen och fanera det hela.

Ebenholtsskivan som är avsedd till att fanera halsen har en tjocklek på bara en kvarts linje [0,5 mm]. Om ni inte använder den metod som jag kommer att beskriva blir det mycket svårt att fanera halsen och hälen. Så här skall ni göra:

Ni klipper med sax till ett blad av kraftigt pergament på samma sätt som om ni skulle använda detta såsom fanér och med en utskärning liknande den som formar halsen till hälen. När ni har lyckats perfekt med att få den att följa halsens form, på det ställe där den möter vinkeln som formas av hälen, gör ni på samma sätt ett stycke pergament som likaledes anpassas på hälen. Ni limmar dessa två pergamentblad på fanerskivorna som åtminstone skall ha samma dimension som pergamentbladen.

När allt är torrt börjar ni med att göra några skåror på den del av hälen som skall fällas in i gitarrens kropp och detta görs på varje sida.

Bestryk sedan hälen med lim och applicera fanérstycket som ni förut har skurit ut genom att följa den form ni har gett åt pergamentet. Ni klämmer ihop det hela med hjälp av ett snöre som ni tvingar ner i skårorna som jag har berättat om. Slutligen förfar ni på samma sätt med halsen, som på detta sätt blir fanerad.

Under det att det torkar förbereder ni skruvlådan som tillverkas av bokträ, eftersom lind är alltför mjukt för att klara skruvarnas friktion och man kan för övrigt i detta inte borra hål som är väl cylinderformade.

För att framställa denna del är det lämpligt att som modell använda skruvlådan på den gitarr som ni har kopierat. Skruvlådan är helt plan och den skall faneras på båda sidorna genom att klämma ihop den med två trästycken medelst två à tre skruvtvingar.

När skruvlådan och halsen är torra placerar ni den lilla sadeln, som skall sitta högst upp på halsen och nertill på skruvlådan, medan ni är noggrann med att placera den i mitten. Ni ritsar med en syl två linjer som visar var snittet skall vara där halsens sadel sedan skall placeras. Denna sadel kan vara tillskuren med en snedslipad kant vars största sida befinner sig inåt skruvlådan och den skall vara väl injusterad så att ni får tvinga ner den med litet kraft. Sedan behöver ni bara limma fast den och sålunda är halsen nästan färdig.

Det återstår emellertid ännu att limma en greppbräda av ebenholts på halsens plana yta. Så här utför ni detta arbete. Ni tar ett stycke ebenholts som ni hyvlar till en tjocklek av en och en halv linje [3,2 mm; G: 3,0 mm]. Ni ger den en längd av åtta tum [203,5 mm] och samma bredd som halsen från sadeln. Ni limmar detta stycke på halsen och klämmer fast det hårt med en flätad tråd. Ni inser att gitarrens hals har en längd av elva och en halv tum [292,6 mm]. Detta stycke kan alltså inte täcka den helt. Ni måste sålunda göra något åt detta. Alldeles straxt skall ni förstå orsaken till detta.

KAPITEL IX

Hopfogningen av halsen med gitarrens kropp.
Sättet att anbringa greppbrädan och sadeln. Framställning av stallet.

Gitarrens hals, såsom vi har tillverkat den, visar sig vara tre linjer [6,4 mm] längre än dess verkliga längd, som är elva och en halv tum [292,6 mm]. Dessa tre linjer [6,4 mm] är reserverade för infällningen i gitarrens övre kloss, på samma sätt som fiolens hals.

Arbetet med att fälla in gitarrens häl i instrumentets kropp utförs på samma sätt som på fiolen men är mycket enklare att utföra. Gitarrens hals lutar ju inte bakåt utan skall från den ena änden till andra följa en rät linje från locket.

Det finns emellertid en anmärkning att göra. Gitarrens greppbräda, som vi lämnade ofullbordad på halsen, skall höja sig en och en halv linje [3,2 mm] över locket. När ni har fällt in halsen måste ni ta en linjal och kontrollera om halsen är i rät linje med locket. Linjalens ände skall ha en förhöjning med en och en halv linje [3,2 mm] över locket. I det fall linjalen sänks ner för mycket avlägsnar ni, som på fiolen, något trä på klossen vid botten och i motsatt fall vid locket.

När halsen är rak och väl injusterad limmar ni den och klämmer ihop den på samma sätt som med fiolen med en skruvtving och ett stycke kork.

När detta arbete är slutfört lägger ni till ett stycke ebenholts på greppbrädan som redan täcker en del av halsen och ger den samma tjocklek av en och en halv linje [3,2 mm]. Ni skär ut den som figur nr 47 där den avslutas en tum [25,4 mm] från ljudhålet.

När detta är arbete är slufört hyvlar ni hela greppbrädan med den stora järnhyveln så att den blir perfekt rak. Ni sicklar den och sätter fast sadeln.

Stallet är en så till den milda grad enkel del att det inte är fråga om annat än att göra den efter en form som tilltalar er och att rita av den på en liten mönsterbräda för att sedan tillverka en liknande.

Ni borrar stallets hål innan ni limmar det på det önskvärda avståndet. För att limma det lägger ni gitarren flat på hyvelbänken och klämmer ihop stallet med instrumentet med hjälp av en skruvtving.

Ni skall vara noga med att lägga ett linne eller en duk mellan gitarren och hyvelbänken för att inte åstadkomma skrapmärken och spänna skruvtvingen med varsamhet.

I det följande kapitlet ger vi dimensionen på stallet vad beträffar höjden över locket och dimensionerna på [stallets] sadel.

KAPITEL X

Disponeringen av banden på gitarrens hals.
Höjden på sadeln och stallet, strängarnas höjd
över locket och halsen. Beskrivning av ett nytt verktyg
.

Vi börjar detta kapitel med beskrivningen av det verktyg som är avsett till att markera den exakta placeringen av varje band på halsen.

Vi förklarar inte det som kallas band, eftersom var och en vet att gitarrens band, av vilket material de vara månde, inte är annat än små stavar som placeras tvärs över instrumentets hals för att bilda de kromatiska tonerna i tonskalan.

Verktyget som vi skall berätta om är inget annat än en passare, som liknar den i figur nr 48. Från de små "hornen" till ytterkanten av de båda benen är den femton tum [381,6 mm]. Hela hemligheten med detta verktyg, som ni utan tvivel snabbt förstår, består i att när dess båda ben är öppnade exakt två fot [609,6 mm] så har dess två små "horn" en öppning på sexton linjer [33,9 mm], varken mer eller mindre. Denna passare kan vara gjord av trä, järn eller koppar. Jag vill bara påpeka att om den är gjord av trä bör dess "horn" och ändarna av dess ben vara av järn.

Om ni då vill markera den exakta platsen där ert första band skall placeras så öppnar ni passaren genom att placera en av dess stora spetsar mot gitarrens sadel och den andra mot stallets sadel. När detta mått är exakt taget vänder ni på passaren och placerar ett av de små "hornen" mot sadeln. Ni markerar med det andra "hornet" på greppbrädan och på detta sätt har ni placeringen av ert första band.

Glöm inte att den numeriska ordningen av banden räknas från sadeln intill stämskruvarna. Vänd på passaren och placera en av de stora spetsarna mot stallets sadel och den andra på den markering ni nyss gjort på greppbrädan. Vänd sedan åter passaren och placera en av de små "hornen" på den tidigare markeringen på greppbrädan. Nu kan ni markera den punkt där det andra bandet skall placeras och fortsätt på samma sätt ända till slutet, d.v.s. till sjuttonde bandet.

För att riktigt kunna utföra detta arbete, som fordrar stor noggrannhet, bör ni rita en rät linje [centrumlinje] som delar greppbrädan i två lika delar från sadeln till ljudhålet och markera banden på denna linje.

När alla bandplaceringarna är markerade sågar ni vid varje punkt till tre kvarts linjers [1,6 mm] djup. Sågen får inte ge ett bredare spår än en halv linje [1,1 mm].

När detta arbete är slutfört placerar ni i varje spår ett band av ben, elfenben, mässing eller silver.

Det är nödvändigt att dessa band får tvingas ner något i sågspåren, där ni som förberedelse har placerat lim med spateln.

När allt är torrt filar ni av banden så att de, vid kontroll med en linjal, alla är placerade på lika höjd över greppbrädan. Denna höjd skall vara en halv linje [1,1 mm].

Ni måste också med filen runda av änden på varje band och båda sidor om halsen så att handen, när ni spelar på instrumentet, kan glida längs hela halsen utan besvär.

Slutligen skall höjden på stallets sadel vara tre linjer [6,4 mm; G: 8,0 mm] över locket och höjden på sadeln i närheten av stämskruvarna, mätt från de sex skårornas djupaste del, vara samma som strängarnas höjd vid tolfte facket (band kallas också fack), vilket befinns vara en höjd på två linjer [4,2 mm] över greppbrädan.

När alla dessa arbeten har avslutats återstår inte annat än att på ett prydligt sätt sickla hela instrumentets kropp, polera och ytbehandla den, ett arbete som helt liknar det man utför på fiolen.

När gitarren är ytbehandlad injusterar ni knoppen, stämskruvarna, stallets knoppar med hjälp av brotschen, under det att ni ger akt på att mellan den första och den sjätte knoppen skall det vara ett avstånd på tjugosex linjer [55,1 mm; G: 57,5 mm]. Slutligen gör ni med en knivsåg (Se figur nr 49] ett spår i varje hål på stallet som tjänar till att fasthålla änden av varje sträng. Varje spår går från hålet mot gitarrens hals. Slutligen sätter ni på strängarna och gitarren är färdig.

Slutlig anmärkning.

Den gitarr vars proportioner vi har fastställt och anvisat i denna andra del är 16 tum [407,0 mm] lång från kanten av den nedre klossen till kanten av den övre klossen. Detta ger en mensur på tjugotre tum nio linjer [604,2 mm; G: 630,0 mm].

Med mensur menar man avståndet mellan sadeln, som är i närheten av stämskruvarna, och stallets sadel.


Tillägg och rättelser tas tacksamt emot till

© Kenneth Sparr