GITNOT.gif

 

 

Musik för gitarr utgiven i Sverige

 

1800-1860

 

Sammanställd av Kenneth Sparr

 

Stockholm 2006

Uppdaterad 2015-07-09

 

 

Inledning

Katalog

Förkortningar

Litteratur

Kenneth Sparr

 

 


 

Inledning

 

Den som vill forska i 1800-talets svenska musikhistoria inser snart att de bibliografiska hjälpmedlen är få beträffande musikalier utgivna i Sverige under detta sekel. Det innebär svårigheter att få en överblick över repertoaren. Ett ytterligare problem är att de offentliga bibliotekens bestånd av i Sverige tryckta musikalier under den aktuella tidsperioden är ofullständiga och splittrade. Nedanstående förteckning över den svenska notutgivningen för gitarr under perioden 1800-1860 avser att vara så fullständig som möjligt. Den övre tidsgränsen är vald med tanke på att utgivningen avmattas påtagligt under 1850- och 1860-talen, en tendens som kommer något tidigare i övriga Europa. Något tvärt avbrott i utgivningen är det dock inte fråga om, utan vi finner spridda utgåvor under hela det slutande 1800-talet. Repertoaren förändras dock: de ymnigt förekommande operabearbetningarna avlöses av andliga sånger och man kan kan se hur gitarren försvinner ur mamsellens hand för att i stället återfinnas i frikyrkopredikantens eller nykterhetsivrarens.

 

Förteckningen ger en bibliografisk beskrivning av varje enskild utgåva och titelbladet har återgetts fullständigt med undantag för tryckort, tryckår, sidantal, förläggare och tryckare där jag i stället har försökt åstadkomma enhetlighet. Varje ny upplaga som jag har fått kännedom om har redovisats separat, vilket i några fall har inneburit att den angivna tidsramen har sprängts. Uppgifter inom klammer är sådant som inte framgår av utgåvan själv utan dessa har hämtats från andra källor. Dateringen av musiktryck är problematisk, men jag har haft ambitionen att komma så nära det faktiska utgivningåret som möjligt. Man bör dock förhålla sig kritisk till dateringarna eftersom de i många fall baserar sig på annonser i den dåtida pressen. Den första förekomsten i en sådan annons behöver ju inte innebära att utgåvan absolut är tryckt detta år även om sannolikheten är ganska stor. Åtskilliga dateringar har också gjorts med utgångspunkt från Swensk Bibliographie, förlagskataloger och andra källor. I den mån det förekommer plåtnummer (PN) eller annan förlagsnumrering så är dessa angivna. Jag har också försökt att ange vem som har förlagt och tryckt varje enskilt verk. Bibliotekssigler enligt RISM finns för att ange bestånd av verken, men här har någon fullständighet inte eftersträvats. Det viktigaste har varit att lokalisera ett verk till åtminstone ett offentligt bibliotek. Dock finns bestånden i Kungl. biblioteket och Musikaliska akademiens bibliotek fullständigt redovisade. I några fall har verk endast kunnat lokaliseras till privata samlingar och enbart då har dessa angivits. Jag har också i görligaste mån redovisat min källa för dateringen och i första hand har jag valt Swensk Bibliographie. Vissa verk har inte gått att lokalisera alls, men även dessa är förtecknade. I några fall kan man nog utgå i från att de aldrig gavs ut, men detta har inte gått att bekräfta. Vid samtliga dessa ej lokaliserade verk anger jag min källa.

 

En fullständig genomgång har alltså gjorts av relevanta bestånd i Kungl. biblioteket, Statens musikbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. Dessutom har förfrågningar gjorts till universitetsbiblioteken i Lund och Göteborg samt Stifts- och landsbiblioteket i Linköping samt Sibeliusmuseum, Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo akademi, Bibliotek och arkiv, Åbo, Finland . Rischel- och Birket-Smith-samlingen i Det Kongelige Bibliothek, Köpenhamn, innehåller några unika verk, som också förtecknats. AB Carl Gehrmans musikförlags arkiv har genomgåtts vad avser utgåvor från Abraham Hirsch och de förlag som uppgick i Hirsch. Genom Svenskt musikhistoriskt arkiv har jag fått uppgifter om annonsmaterial i svensk dagspress för den aktuella tiden och i viss utsträckning har jag direkt utnyttjat originalmaterialet. Någon fullständig genomgång av den dåtida dagspressen har dock inte varit möjlig att genomföra. Svenskt musikhistoriskt arkivs och Uppsala universitetsbiblioteks bestånd av förlagskataloger har undersökts liksom många andra källor. Dessa finns redovisade i litteraturförteckningen.

 

Detta är en reviderad och uppdaterad version av min uppsats“Musik för gitarr utgiven i Sverige 1800-1860” tryckt i Svenskt musikhistoriskt arkiv, Bulletin 24, Stockholm 1989. Tillägg och rättelser tas tacksamt emot av Kenneth Sparr, per e-post till kennethsparratgmail.com.

 

Katalog

 

ADINA / Wald Samling / af / Lätta Sång-stycken / vid / Guitarr. / 1sta Häftet. Stockholm [1840]. Caron & Lundquist Nº 21. 16 s. Ss. Referenser: Dagligt Allehanda 1840.

 

ADINA / Wald Samling / af / Lätta Sångstycken / vid Guitarr. / 2dra Häftet. Stockholm [1842-44]. Caron & Lundquist Nº 34. 12 s. Ss; Skma.

 

AFTONSTUNDER vid Guitarren / Sånger / med ett lätt Accompagnement. / 1sta Häftet. Stockholm [1846] Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Dagligt Allehanda 1846. Katalog Hirsch 1848.

 

AFTONSTUNDER vid Guitarren / Sånger / med ett lätt Accompagnement. / 2dra Häftet. Stockholm Abr. Hirsch Pr- 1 Rdr. Bco. PN 273 [1846-48] 15 pp.. Litografi. Skma; Snsparr (2 exemplar). Referenser: Katalog Hirsch 1848.

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement af / Pianoforte eller Guitarre, / componerade / samt / Demoiselle / Jenny Lind / vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. [Första Häftet.] Stockholm [1850]. F. Lindblom lith. 7 s. Ss; Skma. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / Demoiselle / Jenny Lind / vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. Andra Häftet. Stockholm [1851]. 11 s. Ss; Skma. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 3dje Häftet. Stockholm [1853]. Tr. hos J. P. Meijer. 7 s. Ss; Skma. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 4de Häftet. Stockholm [1855]. Tr. hos J. P. Meijer. 7 s. Ss; Snsparr. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882) Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 5te Häftet. Stockholm [1859]. [11 s.] [s. 40-50]. Skma. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 6te Häftet. Stockholm [1861]. A. L. Normans Lith Inst. [15 s.] [s. 51-65] Ss. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 7de Häftet. 5te Upplagan. Stockholm [Första utgåva 1863]. A. L. Normans Boktr. Aktieb. [16 s.] [s. 66-81] Ss; Skma; Snsparr. [Tidigare utgåva ej lokaliserad. Många senare utgåvor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 8de Häftet. Stockholm [1864]. [12 s.] [s. 82-93]. Skma; Snsparr. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 9de Häftet. Stockholm [1868]. [15 s.] [s. 94-108]. Skma; Snsparr. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 10de Häftet. 3dje Upplagan, Stockholm [Första utgåva 1872]. [15 s.] [s. 110-124]. Skma. [Tidigare utgåva ej lokaliserad. Många senare utgåvor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 11te Häftet. Stockholm [1874]. A. L. Normans Boktr. Aktiebol. Lith. Inst. [16 s.] [s. 125-140]. Skma. [Många senare upplagor.]

 

AHNFELT, Oscar (1813-1882). Andeliga sånger / med accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre, / dels componerade, dels samlade / samt / fru Jenny Lind-Goldschmidt vördsammast tillegnade / af / Oscar Ahnfelt. 12te Häftet [Sluthäfte]. Stockholm [1877]. [24 s.] [s. 142-165] Ss; Skma. [Många senare upplagor.]

 

AMANDA / Tolf Sånger, / af / åtskillige tonsättare, / med / Guitarre accompagnement / Stockholm [1834]. Östergrénska Musik och Bokhandeln Nº 31. Björkman scripst. Meijer impr. 17 s. Ss; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1834.

 

AMANDA / Tolf Sånger, / af / åtskillige tonsättare, / med / Guitarre accompagnement / af / J. P. Cronhamn. 1:a Häftet. 2a Uplagan. Stockholm [1834]. Östergrénska Musik och Bokhandeln. Björkman scripst. Meijer impr. 16 s. Skma; A.

 

AMANDA / Walda Sånger / med / Guitarre accompagnement, / af / åtskillige Tonsättare. / 2a Häftet. Stockholm [1835]. Östergrénska Musik och Bokhandeln Nº 33. Björkman scripst. Meijer impr. 17 s. Ss; Skma; A; Snsparr

 

APOLLO / Sångstycken / med / Guitarreaccompagnement / af / Åtskillige Tonsättare. / 1a Häftet. Stockholm [18--]. Tryckt hos J. M. Scheele. 11 s. Ss; Skma. [Ej komplett exemplar.] Referenser: Katalog Hirsch 1841.

 

AUBER, Daniel François Esprit (1782-1871). Nio Sånger / ur operan / Hin Ondes Andel / af / D. F. E. Auber / satta med ett lätt Guitarre-accompagnement / af / J. Nagel. Stockholm [1844]. L. G. Rylander Nº 65. 12 s. Skma. [Första uppförande i Stockholm 1844.]

 

AUBER, Daniel François Esprit (1782-1871). Romance composée par Demoiselle Marthe Bernigaud et couplets de l’Opera la Fiancée par D. F. E. Auber avec accompagnement pour la Guitarre ou le Piano. Executées par la Famille Grain D’Or. Stockholm [1839]. 1½ ark. Impr. chez Graesén. Stentr. förl. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1839 No. 3 s. 24.

 

AUBER, Daniel François Esprit (1782-1871). 4 / Sångstycken / ur Operan / Fra Diavolo / med accompagnement / för / Guitarre. / Musiken af / D. F. E. Auber. Stockholm [1833]. J. C. Hedbom. Stentryck af J. L. Ebeling. 10 s. Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1833. [Första uppförande i Stockholm 1844.]

 

AURORE. Walda Sånger med Accompagnement af Guitarre. Stockholm [1835]. 2¼ ark. Tr. hos J. P. Meijer. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1835 No. 13 p. 123.

 

BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827). Adelaide, / Romance / med accompagnement af / Guitarre / satt i Musik / af / L. van Beethoven. Stockholm [1835]. A. W. Möller. Stentr. af Meijer. 7 s. Ss; Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1835.

 

BELLINI, Vincenzo (1801-1835). Sex sånger / med accompagnement för guitarr / ur Operan / Norma / af Bellini. Stockholm [1840]. Caron & Lundquist Nº 17. Tr. hos J. P. Meijer. 12 s. Ss; Skma. Även publicerad som en samling med titeln: Sånger / ur / operor / med / guitarr / 2dra häftet. [Första uppförande i Stockholm 1841.]

 

BELLINI, Vincenzo (1801-1835). Sex sånger / med accompagnement för guitarr / ur Operan / Norma / af Bellini. Stockholm [1841-1842]. Abr. Hirsch Nº 17. [12 s.] Skma. [Första uppförande i Stockholm 1841.]

 

BELLMAN, Carl Michael. MUSIKEN / Till / FREDMANS EPISTLAR / arrangerad / för / GUITARRE / af / Adolf Drakenberg. / 1a Häftet. / Björkman scrips. Meijer impr. / Stockholm hos A. W. Möller. [Price:] 32 Sk[illing]. B[an]co. [1839]. 11 s. Ss; Snsparr (3 exemplar). Referenser: Swensk Bibliographi 1839.

 

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795). Musiken / till / Fredmans Epistlar / för / Sång och Guitarr / arrangerad af / J. Boman. / 1sta Häftet. Stockholm [1826]. Stentr. af C. Müller. 7 s. Ss; Skma. Referenser: Dagligt Allehanda 1826.

 

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795). Musiken till Fredmans Epistlar / för / Sång och Guitarr [arrangerad af J. Boman] / 2ra Häftet. Stockholm [1828]. Stentr. af Schéele. [7 s.] [s. 8-14]. Ss. Referenser: Dagligt Allehanda 1828, Swensk Bibliographi 1829, Uppsala Stads och Läns tidning 13/5 1829.

 

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795). Nio / valda sånger / af / C. M. Bellman / med ett lätt / Guitarre accompagnement. 1sta Häftet. Stockholm [1844]. Ninian Caron. Stentryck af E. W. Björkman. 12 s. Ss; Snsparr. Referenser: Dagligt Allehanda 1844.

 

BERCKENMEIJER, Bengt (1807-1845). Tolf sångstycken / med accompagnement / af Guitarre / af / B. Berckenmeijer. Lund [1833]. Stentryck af M. Körner. 12 s. Ss. Referenser: Swensk Bibliographi 1833, Lunds Weckoblad No. 16 17/4 1833.

 

BERWALD, Johan Fredrik (1787-1861). Coupletter / utur / Operetten, Felsheims Hussar. / För Sång och Guitarre. [Stockholm 1832]. [Stentryck af Ebeling]. 2 s. Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1832.

 

BERWALD, Johan Fredrik (1787-1861). Duett utur Vaudevillen Felsheims Husar. För Sång och Guitarre. [Stockholm 1832]. ½ ark. [Stentryck af Ebeling]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1832 p. 103.

 

BERWALD, Johan Fredrik (1787-1861). Romance / till Comedien / Amanda, / med accompagnement / för Guitarre. comp: af J. Bervald. Stockholm [1831]. Stentryck af Ebeling. 2 s. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1831.

 

BERWALD, Johan Fredrik (1787-1861). Romance ur Operetten Felsheims Husar "Ack blott en blick i dess öga du sänder” &c. [1832]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning Södergren 1832.

 

BERWALD, Johan Fredrik (1787-1861). Romance / ur Skådespelet / Birger Jarl / af J. Berwald. / med accompagnement / för / Guitarre. Stockholm [1835]. J. C. Hedbom. Stentryck af Ebeling. 3 s. Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1835.

 

BERWALD, Johan Fredrik (1787-1861). Romance utur Vaudevillen Felsheims Husar; för Sång och Guitarre. Stockholm 1832. ½ ark, 8 sk. J. L. Ebeling. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1832 s. 103.

 

[BERWALD, Johan Fredrik (1787-1861).] Sångerna / ur / National-Divertissementet, / arrangerade för Guitare. Stockholm 1843. P. G. Berg. Stentryck af E. W. Björkman. 8 s. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1843.

 

BIBLIOTEK / för / Guitarr-spelare / Månadsskrift i 12 Häften. 1sta Häftet November 1840. Stockholm 1840. Caron & Lundquist Nº 13. Stentr. af Meijer. 12 s. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1840.

 

BIBLIOTHEK / för / Guitarr-spelare / Månadsskrift i 12 Häften. 2dra Häftet December 1840. Stockholm 1840. [Caron & Lundquist Nº 13. Stentr. af Meijer]. 12 s. [s. 13-24]. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1840.

 

BIBLIOTHEK / för / Guitarr-spelare / Månadsskrift i 12 Häften. 3dje Häftet Januari 1841. Stockholm 1841. [Caron & Lundquist Nº 13. Stentr. af Meijer]. 12 s. [s. 25-36]. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1840.

 

BOCHSA, Robert Nicolas Charles (1789-1856). ’Je suis la Bayadère’ / Chansonette. / composée par / N. Ch. Bochsa. / Chantée / par Madame Bishop. / avec accompagnement de Guitarre. Stockholm [1840]. Östergrén-Hirsch. 5 s. Skma. Referenser: Katalog Hirsch 1841.

 

BOIELDIEU, François Adrien (1785-1834). Aria / ur / Operan hvita frun / (kom tjusande sköna). / Musiken af Boieldieu / arrangerad för Guitarre af W. Hildebrand. Stockholm [1827]. Stentryck af Müller. 7 s. Skma; A. Referenser: Dagligt Allehanda 1827.

 

BOIELDIEU, François Adrien (1785-1834). Romance / utur / de Båda Talismanerne. / För Sång och Guitarre / Nanette. Boieldieu. [Stockholm 1832]. [Stentryck af Ebeling.] 2 s. Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1832.

 

BOMAN, Jöns (1798-1849). Musik / till / Fyra Dikter af Es: Tegnér / componerad / för Sång med accompagnement / af / Piano-Forte eller Guitarr, / Hennes Kongl: Höghet / Josephina Maximiliana Eugenia, / Sveriges och Norriges Kron-Prinsessa / underdånigst tillegnad / af / J. Boman. Stockholm [1830]. Stentr. af Ebeling. [18 s.] Ss; Skma; Smf. Referenser: Swensk Bibliographi 1830.

 

BOMAN, Jöns (1798-1849). Musik / till / Fyra dikter / af / Esaias Tegnér / med accompagnement / af / Piano-Forte eller guitarr / H.K.H. Kron Prinsessan / Josephina / underdånigst tillegnad / af / J. Boman. / 2ra upplagan. Stockholm [1834]. Stentr. af L. Ebeling. [18 s.] Ss. [Omslagstitel:] Musik till E. Tegnérs dikter. Referenser: Swensk Bibliographi 1834.

 

BOMAN, Jöns (1798-1849). Sånger ur Frithiofs Saga / med accompagnement för / Guitarre / Hans Kongl. Höghet / Joseph Frans Oscar / Sveriges och Noriges Kron Prins / underdånigst tillegnade / af J. Boman. Stockholm [1829]. Stentryck af Carl Müller. 6 s. Ss; Skma; Sn. Referenser: Eliæson 1949.

 

BOMAN, Jöns (1798-1849). Sångstycken / med accompagnement / för / Guitarr eller Forte-piano. / arrangerade / af / J. Boman. 1:sta Häftet. Stockholm [1827]. J. F. Walter. 12 s. Ss; Skma. Referenser: Dagligt Allehanda 1827.

 

BOMAN, Jöns (1798-1849). Åtta duetter / för / två guitarrer / af / J. Boman. [Guitarre 1mo, Guitarre 2do]. [Stockholm 1835]. Östergrénska Musik- och Bokhandeln Nº 35. Tryckt hos Meijer. 4, 4 s. Ss; Skma; A. [Seretitel:] Lätta Tonstycken för En och Två Guitarrer. 2dra Häftet.

 

BRAGE / Sånger / med accompagnement af / Guitarre. [Stockholm 1834]. Stentr. af Runbom. 15 s. Ss; Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1834.

 

BRANDES, Edvard Wilhelm (1804- ). Smärre dikter / af / Esaias Tegnér / satte i Musik för Sång och Guitarre, / H.K.H. Sveriges och Norriges Kronprins / Joseph Frans Oscar / underdånigst tillegnade / af / E. W. Brandes. / 1sta Häftet. Stockholm [1829]. Stentryck af Ebeling. 7 s. Ss; Skma; Sn. Referenser: Swensk Bibliographi 1829.

 

BRANDES, Gustav (1798- ). Six pièces agréables / la Guitare Seule. / Composées / par / Gustav Brandes. Op. 1. Lund 1836. Gleerup. Lith. de M. Körner. 7 s. Ss. Referenser: Swensk Bibliographi 1836.

 

BRENDLER, Frans Fredric Eduard (1800-1831). Skaldestycken / af Stagnelius / satte i Musik / för / Sång och Guitarre / af / Eduard Brendler. / 1sta Häftet. Stockholm [1828]. L. Ebeling. 6 s. Ss; Skma. Referenser: Dagligt Allehanda 1827.

 

BÖTTIGER, Carl Wilhelm (1807-1878). Nyare Sånger / af / C. V. Böttiger och K. A. Nicander / med lätt / Guitarre Acompagnement. / Stockholm / Juli 1841. S. Müller. 16 s. A.

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Fullständig / Guitarre-Skola / af / F. Carulli. Stockholm [1833]. A. W. Möller. Björkman scripst. Meijer impr. 34 s. Ss; Skma; A. Referenser: Aftonbladet 1833. [Omslagstitel:] Guitarre-skola / af / F. Carulli

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Fullständig / Guitarre-Skola / af / F. Carulli. 2a Upplagan. Stockholm [1836-39]. A. W. Möller. Björkman scripst. Meijer impr. 34 s. Sm; A; Snsparr. [Omslagstitel:] Guitarre-skola / af / F. Carulli

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Fullständig / Guitarr-Skola / af / F. Carulli. / Ny genomsedd upplaga. Stockholm [1854]. Abr. Hirschs förlag PN 586. 31 s. Skma; Smf; Snsparr

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Fullständig / Guitarre-Skola / af / F. Carulli. 3e Upplagan. Stockholm [18--]. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning Hirsch 1862.

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Fullständig / Guitarr-Skola / af / F. Carulli. / 4de upplagan. Stockholm [18--]. Abr. Hirschs förlag. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Musikalier Hirsch 1879.

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Guitarr-Skola / af / Ferdinand Carulli. / Öfversättning / efter den nyaste omarbetade upplagan / jemte en samling ändamålsenligt valda / Öfningsstycken, / af / C. F. Bock. / Stockholm [1833]. J. C. Hedbom. [Stentryck af Ebeling]. 48 s. A [2 exemplar]; Snsparr. [Omslagstitel:] Ny och omarbetad / Guitarr Skola / af / Ferdinand Carulli / Öfversatt efter Sjette Upplagan / af / C. F. Bock. / Stockholm / hos J. C. Hedbom

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Guitarr-skola / af / Ferdinand Carulli. / Öfversättning / efter den nyaste omarbetade upplagan jemte / en samling ändamålsenligt valda / Öfningsstycken / af / C. F. Bock. / 3de Uppl. Stockholm [183-]. J. C. Hedbom. [Stentryck af Ebeling]. 48 s. A.

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Guitarr-skola / af / Ferdinand Carulli. / Öfversättning / efter den nyaste omarbetade upplagan jemte / en samling ändamålsenligt valda / Öfningsstycken / af / C. F. Bock. / 4de Uppl. Stockholm [183-]. J. C. Hedbom. [Stentryck af Ebeling]. 47 s. Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1833.

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Guitarr-skola / af / Ferdinand Carulli. / Öfversättning / efter den nyaste omarbetade upplagan, / jemte en samling ändamålsenligt valda / Öfningsstycken / af / C. F. Bock. / 5te förbättrade och tillökta Upplagan. Stockholm [1844-49]. J. C. Hedbom & Co. Stentryck af J. P. Meijer. 48 s. Skma; A; Snsparr

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Guitarr-skola / af / Ferdinand Carulli. / Öfversättning / efter den nyaste omarbetade upplagan, / jemte en samling ändamålsenligt valda / Öfningsstycken / af / C. F. Bock. / Sjette förbättrade Upplagan med tillägg häm- / tade utur Giulianis, Aguados m. fl. / methoder. Stockholm. [1844-1849]. J. C. Hedbom & Co. 40 s. Kk. Referenser: Torpp Larsson.

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Guitarr-skola / af / Ferdinand Carulli. / Öfversättning / efter den nyaste omarbetade upplagan, / jemte en samling ändamålsenligt valda / Öfningsstycken / af / C. F. Bock. / Sjunde förbättrade och tillökta Upplagan / Genomsedd och tillökad med ett Bihang / af / Jean Nagel. Stockholm [1849-52]. C. Svanbergs förlag. 44 s. Uu. Lundgren-Grevesmühl's collection, Tummelsta

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841) Guitarr-skola / af / Ferdinand Carulli. / Öfversättning / efter den nyaste / omarbetade upplagan jemte en samling / ändamålsenligt valda / Öfningsstycken / af / C. F. Bock. / Åttonde förbättrade upplagan, / genomsedd och tillökad med ett Bihang / af / Jean Nagel. Stockholm [1863]. Abr. Lundquist PN 685. 44 s. Skma; A; Snsparr.

 

CARULLI, Ferdinando (1770-1841). Solo stycken och duetter / för / Guitarre / af / Carulli, / Blum och Bodstein. / 3e Häftet. Stockholm [1835]. Östergrénska Musik och Bokhandeln Nº 36. Tryckt hos Meijer. 8 s. Ss. [Seretitel:] Lätta Tonstycken för En och Två Guitarrer. 3dje Häftet.

 

COLBERG, A. Längtan / Schweitzar-sång / med accompagnement för Piano-Forte eller Guitarre, / Hennes Kongl. Höghet / Josephina Maximiliana Eugenia Sveriges / och Norriges Kron-Prinsessa / allerunderdånigst tillegnad / af / A. Colberg. Stockholm [1836]. Stentr. af Ebeling. 3 s. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1836.

 

COLBERG, A. Längtan / Schweitzar-sång / med accompagnement för Piano-Forte eller Guitarre, / Hennes Kongl. Höghet / Josephina / Sveriges och Norriges Kron-Prinsessa / allerunderdånigst tillegnad / af / A. Colberg. Stockholm [1836]. Stentr. af Ebeling. 3 s. Skma. [Titelvariant.] Referenser: Swensk Bibliographi 1836.

 

Le COMPONIUM Portatif, Contenant 1.680.536 Valses pour le Guitare. Stockholm [1832]. (Stentryck i låda) [Litografi in a box]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1832 p. 119, Stockholms Posten No. 305 29/12 1832.

 

COUPLETTER ur Vaudevillen Den nya Garnisonen, med accompagnement för Guitarre. Stockholm [1831]. ½ ark. Lith. af Ebeling. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1831 p. 88; Stockholms Dagblad No. 256 4/11 1831.

 

CRONHAMN, Johan Peter (1803-1875). Sex sånger / med / Piano-Forte / af / J. P. Cronhamn. Stockholm [1838-42]. [Östergrén-Hirsch]. Tryckt hos J. P. Meijer. Säljes till förmån för de nödlidande i Dalarne. 8 s. Ss; Skma. [Innehåller:] Dalvisa / (Svensk Nationalmelodie) / Guitarre / eller / Piano-Forte [p. 2]

 

CRUSELL, Bernhard (1775-1838). Fyra Sånger / ur / Frithiofs Saga, / af / B. Crusell. / arrangerade för / Guitarre, / af / W. Hildebrand. 1sta Häftet Stockholm [1826]. Stentr. af C. Müller. [4 s.] Skma; A, Sm; Snsparr. Referenser:Uppsala Stads och Läns tidning 22/7 1826, Eliæson 1949.

 

CRUSELL, Bernhard (1775-1838) Harpan / romance / satt i Musik med accompagnement för Piano forte af B. Crusell, / arrangerad / för / sång och guitarre. Stockholm [1832]. Lith. af Ebeling. [2 s.] Skma; A. Referenser: Stockholms Dagblad 1832.

 

CRUSELL, Bernhard (1775-1838). Tre Arier utur / Operetten Lilla Slafvinnan / af / B. Crusell / arrangerade för Guitarre / af / W. Hildebrand. Stockholm [1828]. Stentryck af Carl Müller. 7 s. Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1828.

 

CRUSELL, Bernhard (1775-1838). Tre Sånger / ur / Frithiofs Saga, / af/ B. Crusell. / arrangerade för / Guitarre, / af / W. Hildebrand. 2a Häftet. Stockholm [1826]. Stentr. af C. Müller. [4 s.] Ss; Skma; A; Snsparr. Referenser: Uppsala Stads och Läns tidning 22/7 1826, Dagligt Allehanda 1827.

 

CRUSELL, Bernhard (1775-1838). Två Sånger / ur / Frithiofs Saga, / af / B. Crusell. / arrangerade för / Guitarre, / af / W. Hildebrand. 3dje Häftet. Stockholm [1826]. Stentr. af C. Müller. [4 s.] Ss; Skma; Sn; A. Referenser: Uppsala Stads och Läns tidning 22/7 1826, Dagligt Allehanda 1827.

 

DANNSTRÖM, Anton Gustaf ( -1839). Guitarre-Skola / efter Molinos, Carullis / och Guillanis [sic] methoder / öfversatt och utarbetad / af / A. G. Dannström. Stockholm [1832]. På eget förlag. Stentryck hos S. Müller. 26 s. Ss. Referenser: Förteckning Södergren 1832.

 

DANNSTRÖM, Anton Gustaf ( -1839). Kärlekens snaror. / Orden af C. F. Dahlgren / med / Accompagnement för Guitarr och Piano / af / A. G. Dannström. / Säljes till förmån för de Nödlidande i Wärmland. Stockholm [1838]. P. A. Norstedt & Söner. 4 s. Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1838.

 

DANNSTRÖM, Isidor (1812-1897). Fyra Sånger / med / accompagnement / af / Guitarr. Stockholm [1842-43]. Abr. Hirsch PN 169. 7 s. Ss.

 

DANNSTRÖM, Isidor (1812-1897). Romance / med accompagnement / af / fortepiano eller guitarre / Demoiselle / Mathilda Sundius / tillegnad / af / J. J. Dannström. Stockholm [1836]. J. C. Hedbom. Tryckt hos Meijer. Björkman scripst. 3 s. Ss; Skma.

 

DANNSTRÖM, Isidor (1812-1897). Twenne sånger / af / Isidor Dannström / med accompagnement för / guitarre / af / F-O. Stockholm [1842-1844]. Caron & Lundquist Nº 29. [Tr. hos C. A. Svanberg.] 3 s. Ss; Skma.

 

DONIZETTI, Gaetano (1797-1848). Sex Sånger / med accompagnement för / Guitarre / ur Operan / Kärleksdrycken / musiken af / Gaëtano Donizetti. Stockholm [1838-40]. Östergrén-Hirsch Nº 101. 12 s. Skma. [Första uppförande i Stockholm 1840.]

 

DONIZETTI, Gaetano (1797-1848). Sex sånger / med accompagnement för / guitarr / ur Op: / Lucie eller Bruden från Lammermoor / och Kärleksdrycken / af / Donizetti. Stockholm [1838-40]. Caron & Lundquist Nº 11. 12 s. Ss; Skma. [Också publicerad med titeln:] Sånger / ur / operor / med / guitarr / 1sta häftet. [Första uppförande iStockholm 1840.]

 

DONIZETTI, Gaetano (1797-1848). Tolf / Walda Sånger / ur / Operan / Lucie eller Bruden från Lammermoor / af Gaëtano Donizetti / satta med ett lätt Guitarreaccompagnement / af / J. Nagel. Stockholm [1839]. Ls. Gust. Rylander Nº 14. 16 s. Skma; Smf. Referenser: Dagligt Allehanda 1839, Uppsala Stads och Läns tidning 25/7 1840 [Första uppförande i Stockholm 1840.]

 

DONIZETTI, Gaetano (1797-1848). Walda Sånger wid Guitarre ur Operan Lucie eller Bruden från Lammermoor af Gaetan Donizetti. 1:sta Häftet. Stockholm [1840]. Rylanders förlag. Tr. hos Sundel. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1840 s. 143. [Första uppförande i Stockholm 1840.]

 

DONIZETTI, Gaetano (1797-1848). Walda Sånger / vid / Guitarre / ur Operan / Lucie eller Bruden från Lammermoor / af Gaetan Donizetti. / 2dra Häftet. Stockholm [1840]. [Rylanders förlag.] Tr. hos Sundel. 12 s. Ss; Skma. [Första uppförande i Stockholm 1840.]

 

DU PUY, Edouard (1770-1822). Romance ur Den röda och den hvita Rosen [arr for voice, piano or guitar]. Musikaliskt Allehanda 1823, Andra halfva Årgången Nr 38, 39, p. 7. Ss; Skma.

 

EUPHROSINE / Samling af valda sångstycken / med accompagnement / af / Guitarre / 1sta Häftet. Stockholm [1834]. J. C. Hedbom. Björkman scripst. Meijer imp. 18 s. [s. 1-18] Ss; Skma; A; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1834-35.

 

EUPHROSINE / Samling af valda sångstycken / med accompagnement / af / Guitarre / 2ra Häftet. Stockholm [1835]. J. C. Hedbom. Stentr. af Meijer. [17 s.] [s. 19-34] Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1834-35.

 

EUPHROSINE / Samling af valda sångstycken / med accompagnement / af / Guitarre / 3je Häftet. Stockholm [1835.] J. C. Hedbom. Björkman scripst. Stentr. af Meijer.] [14 s.] [s. 35-48] A; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1834-35.

 

EUPHROSINE / Samling af valda sångstycken / med accompagnement / af / Guitarre / 4de Häftet. Stockholm [1835]. J. C. Hedbom. [Stentr. af Meijer.] [16 s.] [s. 51-66] Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1834-35.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 1. Carl Johan vår Kung. Stockholm [1859]. Abr. Hirsch PN 602. 3 s. AB Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm, arkivet.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 2. Kung Carl den unga hjelte. Stockholm [1859]. Abr. Hirsch PN 630. 3 s. Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 3. Ur svenska hjärtans djup en gång. Stockholm [1859]. Abr. Hirsch PN 631. 2 s. AB Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm, arkivet.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 4. Du gamla, du friska, du fjellhöga Nord. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning No 2 Hirsch 1854.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 5. Ack! Wermeland, du sköna, du herrliga land. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning No 2 Hirsch 1854.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 6. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst

med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 7. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 8. Sönner af Norge. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 600. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 9. Hvor herligt er vort Födeland. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning No 2 Hirsch 1854.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 10. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 11. Den tappre Landsoldat. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 612. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 12. Kong Christian stod ved höien Mast. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 609. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 13. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 14. God save the King. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 599. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 15. Rule Britannia. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 610. 5 s. Ss.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 16. Mourir pour la Patrie. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 613. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 17. La Parisienne. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 614. 5 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 18(a). La Marseillaise. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 617. 5 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 18(b) Partant pour la Syrie. Stockholm [1855]. Abr. Hirsch PN 699. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 19. Schleswig Holstein meerumschlungen. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 611. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 20. Noch ist Polen nicht verloren. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 605. 3 s. Ss; Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 21. Gott erhalte Franz den Kaiser. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 598. 3 s. Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 22. Wien Neerlandsch bloed. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning No 2 Hirsch 1854; Hirsch Förlager 1857.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 23. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 24. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 25. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 26. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Omslag Frihets- och folksånger...

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 27. Riego-Hymn. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 606. 3 s. Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 28. Konstitutions-Hymn. Stockholm. Abr. Hirsch. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning No 2 Hirsch 1854; Hirsch Förlager 1857.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 29. [Rysk] National-Sång. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 601. 3 s. Skma.

 

FRIHETS- OCH FOLKSÅNGER / från / jordens flesta nationer / för en röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarr. / Hvarje sång försedd med de ursprungliga orden, / jemte / svensk öfversättning / af / Talis Qualis. / 30. Yankee Doodle. Stockholm [1854]. Abr. Hirsch PN 603. 3 s. Skma.

 

GAERTNER, Charles de. Six / Laendlers / Pour la Guitare / composés et Dédiés / A Mademoiselle / Dorothee de Engeström / par son maître / Charles de Gaertner. Op. 1. Stockholm [1819-21]. Stentryck af Müller. 3 s. Ss; Skma. Referenser: Hos Holm 1823.

 

GAUDE, Theodor (1782- ). Solo stycken och duetter / för / Guitarre / af / T. Gaude / och / R. Gernlein. / 5e Häftet. Stockholm [1838-41]. Östergrénska Musik och Bok- handeln. Nº 40. Tryckt hos Meijer. 8 s. Ss; Snsparr. [Seretitel:] Lätta Tonstycken för En och Två Guitarrer. 5te Häftet.

 

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847) Förgät ej mig. / Romans / med / accompagnement / för Piano eller Guitarre / af / E. G. Geÿer. Stockholm [1847]. Abr. Lundquists förlag. Tr. hos Björkman. 3 s. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1847.

 

GEIJER, Erik Gustaf (1782-1847). Kolargossen / arrangerad för Guitarre. / Ord och musik af E. G. Geijer. [Stockholm 1830]. [Stentryck af Müller]. 1 p. Ss; Sn. Referenser: Swensk Bibliographi 1830.

 

GIULIANI, Mauro (1781-1829). Mauro Giuliani’s / Guitarr-Skola. / Samling / af / Melodiska Original-Öfningar / i progressiv ordning, / för dem som grundligt vilja studera detta instrument. / Öfversättning från 3dje upplagan. Stockholm [1842-44]. Caron & Lundquist Nº 26. 40 s. Skma.

 

GIULIANI, Mauro (1781-1829). Mauro Giuliani’s / Guitarr-Skola. / Samling / af / Melodiska Original-Öfningar / i progressiv ordning, / för dem som grundligt vilja studera detta instrument. / 2dra upplagan. Stockholm [1848-49]. Abr. Hirsch PN 312. 40 s. Ss; Skma; Snsparr. Referenser: Katalog Hirsch 1848.

 

GIULIANI, Mauro (1781-1829). N:o 1 Qwintett ur Operan Turken i Italien N:o 2, Qwartett ur Opp. Zemire. N:o 3, Marsch ur Opp. Riccard och Zoraide, arrangerade för Guitarre af M. Giuliani. Stockholm [1829]. ½ ark Stentryck. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1829.

 

GONDOLFÄRDEN Poetisk kalender 1820 N:o 5 [för en röst med gitarr]. Skma.

 

GRAFSTRÖM, Carl Johan (1820-1892). Ny / Guitarr-skola / för begynnare / och / den, hvilka utan att ega musikaliska förkunskaper, / likväl vilja på egen hand lära sig spela Guitarr. / Innehållande fullständig musikalisk förkännedom och så mycket af musikens / theori som för en Guitarrspelare kan vara nödigt att känna, samt: skalor, / intervaller och utvikningar i mer än hundra öfningar, jemte / tolf korta men högst ändamålsenliga öfningsstycken. / af / G. J. Charles. Stockholm 1857. J. & A. Riis. 41 s. Skma (2 copies); Uu.

 

GUITARRKLANG på sjön. Poetisk kalender 1821 N:o 1 [för en röst med pianoforte och gitarr]. Skma.

 

GUSTAF, Frans Oscar (1827-1852). H.K.H. / Prins Gustafs / sånger / med accompagnement / af / guitarre. Stockholm [1856-58]. Abr. Lundquists förlag [PN saknas]. 16 s. Ss; Skma; Snsparr (3 exemplar).

 

HALEVY, Jacques Fromentat (1799-1862) Romans / med / accompagnement / för pianoforte eller guitarre / af / Halevy. / [The words from “Mammas gosse” af Joh. Jolin.] Stockholm [1848]. Stentryck af E. W. Björkman. 3 s. Ss; Skma.

 

HEROLD, Ferdinand (1791-1833). Trenne sångstycken / ur Operan / Zampa / af / F. Herold, / med accompagnement af Guitarre / arrangerade / af / J. Nagel. Stockholm [1832-40]. A. W. Möller. Tryckt hos Meijer. [7 s.] Snsparr. [Ej komplett exemplar.] Referenser: Anmälan Petré 1840. [Första uppförande i Stockholm 1838.]

 

HILDEBRAND, Fredrik Wilhelm (1785-1830). Fantaisie lugubre / sur / la mort de Madame la Comtesse Dorothée de Stjerneld / née d’Engeström / composée / pour la Guitare / par / Guillaume Hildebrand. [Op. 4]. Stockholm [1823]. Imp. Lithogr. de C. Müller. [2 s.] Ss; Skma; Smf. Referenser: Allgemeine musikalische Zeitung 1823. Stockholms Dagblad 1824.

 

HILDEBRAND, Fredrik Wilhelm (1785-1830). Sex / Svenska / Folk Wisor / satta / för / guitarre / af / W: Hildebrand. Stockholm [1819]. Stentr. av Fehr et Müller. [15 s.] Skma. Referenser: Uppsala Stads och Läns tidning 19/4 1828

 

HILDEBRAND, Fredrik Wilhelm (1785-1830). Sex / Svenska Folk Wisor / satta / för / guitarre / af / W. Hildebrand. andra Upplagan. Stockholm [1828]. Stentr. av C. Müller. 7 s. Skma. Referenser: Dagligt Allehanda 1828.

 

HILDEBRAND, Fredrik Wilhelm (1785-1830). Six Polonoises / pour / Violon ou Flûte avec accompagnémt de / Pianoforte ou Guitarre / composées et dediées à / Monsieur Charles de Westrell / par Guillaume Hildebrand. Stockholm [1824]. C. Müller. 13, 6 s. Ss; Skma; Smf (2 exemplar). Referenser: Stockholms Dagblad 1824.

 

HILDEBRAND, Fredrik Wilhelm (1785-1830). Verschiedene Tänze und ein Marsch / für die / Guitarre componirt and dem / Hochwohlgebornen Fräulein / Dorothea von Engeström / ergebenst zugeeignet / von / Wilhelm Hildebrand. [Stockholm 1818]. Steindrück von Fehr & Müller. [4 s.] Ss; Skma; A; Smf (2 exemplar). Referenser: Dagligt Allehanda 1818; Nya Extra Posten No. 11 8/11 1819.

 

HUMMEL, Johann Nepomuk (1778-1837). Krigaren. / Musiken af J. N. Hummel. med Guitare accompagnement. [Stockholm 1828]. 2 s. Ss; Skma.

 

JOLIN, Johan (1818-1884). Lill' tofva, / folkvisa /sjungen af Fru Zelma Hedin / i Skådespelet /Ung-Hanses dotter / af / Joh. Jolin, / med accompagnement / för / Piano eller Guitarr. /No. 9 Stockholm Pr. 50 öre. /Frans Svanström / Södermalmstorg No. 8 [1860] 2 s. Litografi. Smf

 

JOURNAL / för / Guitarre / utgifven / af / F. W. Hildebrand / 1:sta Häftet. Stockholm [1823]. Stentryck af C. Müller. 15 s. Ss; Skma; A. Referenser: Post- och Inrikes Tidningar nr 73, 28 mars 1822

 

JOURNAL / för / Guitarre / utgifven / af / F. W. Hildebrand / IIdra Häftet. Stockholm [1825]. Stentryck af C. Müller. 15 s. Ss; Skma; Snsparr. Referenser: Uppsala Stads och Läns tidning 22/7 1826.

 

JOURNAL / för / Guitarre / utgifven / af / F. W. Hildebrand / 3dje Häftet. Stockholm [1829]. Stentryck af L. Ebeling. 15 s. Skma.

 

LAURA. / 1a Häftet. Stockholm [1838-39]. Östergrén-Hirsch. 8 s. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning Östergrén 1839.

 

LAURA. / 2a Häftet. Stockholm [1838-39]. Östergrén-Hirsch. [8 p.][s. 9-16] Ss. [Text on back cover:] På undertecknads förlag utkommer i likhet med detta en följd af 8 häften à 24 sk bco. En vacker lithografierad titel med vignett åtföljer det sista häftet. Fr. Kindlundh Bokhand. i Linköping. Referenser: Anmälan Petré 1840.

 

LEIDESDORF, Maximilian Joseph ( -1839). Ungdomen / Romance / med accompagnement / för / Guitarr, / Orden af Nicander, / Musiken efter en Rysk Favorit-Wals / af / Leidesdorf. Stockholm [1832]. A. W. Möller Nº 11. Stentryck af Ebeling. [3 s.] Ss; Skma; A; Snsparr. Referenser: Stockholms Dagblad 1832.

 

LINDBLAD, Adolf Fredrik (1801-1878). Skjuts gossen på hemvägen. / Ord och Musik / af / A. F. Lindblad, / satt för / Guitarre. Stockholm [1827-1840]. Joh. Carl Hedbom. 4 s. Skma; Snsparr. Referenser: Anmälan Petré 1840.

 

LINDBLAD, Adolf Fredrik (1801-1878). Sånger av A. F. Lindblad och A. Randel arr. för gitarr av Jean Nagel. [Stockholm 1841]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Dagligt Allehanda 26/1 1841 No. 20.

 

LINDBLAD, Otto (1809-1864). Sex Sånger / af / Otto Lindblad / arrangerade för en röst / med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarre. / 4de Upplagan. Stockholm [1862]. Abr. Hirsch PN 1135. 11 s. AB Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm, arkivet. Snsparr.

 

LINDBLAD, Otto (1809-1864). Sånger / af / Otto Lindblad / arrangerade för en röst / med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarre. Stockholm [1842-48]. Abr. Hirsch PN 276. 10 s. Skma. Referenser: Katalog Hirsch 1848.

 

LINDBLAD, Otto (1809-1864) Sånger / af / Otto Lindblad / arrangerade för en röst / med ett lätt accompagnement / af / Piano eller Guitarre. 2a u. Stockholm [1849]. Abr. Hirsch PN 289. 10 s. Snsparr.

 

LINDBLAD, Otto (1809-1864) Sånger / för en röst / vid / piano [or guitar] / af Otto Lindblad. Ny fullständig Upplaga. Stockholm [1862-66]. Abr. Hirsch PN 1354 [titelsida], 1135 [sidor med musik]. 11 s. Skma.

 

LÄTTARE Tonstycken / för / En och Två Guitarrer, / Instrumentets Vänner tillegnade. / 1a häftet. Stockholm [1835]. Östergrénska Musik och Bokhandeln. [Tryckt av Meijer]. Ss. [Ej komplett exemplar.] Referenser: Swensk Bibliographi 1835.

 

LÄTTARE Tonstycken / för / En och Två Guitarrer, / Instrumentets Vänner tillegnade. / 2dra häftet. Stockholm [1835]. Östergrénska Musik och Bokhandeln. [Tryckt av Meijer]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1835 p. 147.

 

LÄTTARE Tonstycken / för / En och Två Guitarrer, / Instrumentets Vänner tillegnade. / 3dje häftet. Stockholm [1835]. Östergrénska Musik och Bokhandeln. [Tryckt av Meijer]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1835 p. 147

 

LÖRDAGS-MAGASIN / för / Guitarrspelare. Nº 1-39. 9/3-30/11 1839. [Stockholm] 1839. Caron & Lundquist. Stentryck af E. W. Björkman [Nº 1-34], J. P. Meijer [Nº 35-39]. 311 s. Skma; Ss [ej komplett]; A [ej komplett]; Snsparr [2 exemplar, ej kompletta].

 

MALIBRAN, Maria (1808-1838). Tyrolerskans hemkomst / Sång / af / Madame Malibran / med accompagnement af / Forte-Piano eller Guitarre / Sjungen / af / Mad:lle Caroline Lithander / i / Stockholm. [Stockholm 1836]. Östergrénska Musik- och Bokhandeln. Tryckt hos Meijer. 3 s. Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1836.

 

MARCAILHON, La véritable polca / af / Marcailhon / arrangerad för Flöjt eller Violin / med / Guitarr / accompagnement. / Accompagnementet kan äfven spelas för Pianoforte, då man med / venstra handen i Octav anslår de Noter som äro betecknade med 8vo. Stockholm [1844]. Ninian Caron Nº 36. 3 s. AB Carl Gehrmans musikförlag, Stockholm, arkivet.

 

MELPOMENE / Tolf Sånger / af / åtskillige Tonsättare, / med / Guitarre-accompagnement / Unga Guitarre Spelare / tillegnade / af / en Sångens Vän. Stockholm [1833]. Lithographierade af Sundel. 15 s. Skma; Snsparr [2 exemplar]. Referenser: Swensk Bibliographi 1833.

 

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Aria / ur / Operan Don Juan / Källrarna öpna / af / W. A. Mozart / arrangerad för Guitarre / af / J. Boman. Stockholm [1828]. Schéeles Not-Tryckeri. [4 s.] Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1828.

 

MÜLLER, J. Guitarre-Skola / eller / Anvisning att Stämma och Spela Guitarre, / efter / Bornhardts, Carullis, Guileanis [Giuliani], Hapders [Harder] et Molinos Methoder / af / J. Müller. [Stockholm 1829]. Stentryck af Carl Müller på Eget Förlag. 15 s. Skma (2 copies). Referenser: Swensk Bibliographi 1829.

 

MÖLLER, Nils Peter (1803-1860). Tio sånger / ur / Lycksalighetens Ö / satta i Musik och tillegnade / författaren / af / N. Möller. Stockholm [1819-1832]. Stentr. af C. Müller i Stockholm. 23 s. Skma. [Innehåller] “Felicias Sång” för en röst, Guitarre eller Piano-Forte s. 10-12.

 

NAGEL, Johan Jakob (1807-1885). Cecilia / samling / af lätta tonstycken / för En och Två / Guitarrer, / componerad / och / Hennes Kongl: Höghet / Josephina Maximiliana Eugenia / Sveriges och Norriges Kronprinsessa / underdånigst tillegnad / af / Jean Nagel. / 1a Häftet Stockholm [1836]. Stentryck af Meijer. 7 s. Ss; A. Referenser: Swensk Bibliographi 1836.

 

NAGEL, Johan Jakob (1807-1885). Nordmön i Söder / Romans, / Orden af / Böttiger. / Satt i Musik / för Sång med Guitarre / och / Dlle Jenny Lind / tillegnad af J. Nagel. Stockholm [1838]. A. W. Möller. Björkman scrips. Meijer impr. 3 s. Skma; A. Referenser: Anmälan Petré 1840.

 

NAGEL, Johan Jakob (1807-1885) Pot pourri / för / 2ne Guitarrer / öfver åtskilliga favorit Thema / ur nyare Operor / Componeradt / och / Fröken Mathilda Jägersköld / tillegnadt / af / J. Nagel. / 6e Häftet af Lätta Tonstycken. Stockholm [1838-41]. Östergrénska Musik och Bokhandeln Nº 41. Tryckt hos Meijer. 4, 3 s. Ss; Skma [Seretitel:] Lätta Tonstycken för En och Två Guitarrer.

 

NAGEL, Johan Jakob (1807-1885). Serenade, av. Fl. Op. 9. [1827-1833]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning Hedbom 1833.

 

NAGEL, Johan Jakob (1807-1885) Serenade, av. Fl. Op. 16. [1827-1833]. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Förteckning Hedbom 1833.

 

NAGEL, Johan Jakob (1807-1885) Serenad / med / accompagnement / af / Pianoforte eller Guitarre / componerad och / herr Carl Gnosspelius / tillegnad af / Joh. Nagel. Stockholm [1843-44]. L. G. Rylander Nº 48. 3 s. Skma.

 

NANNA / Månads-skrift / för / Guitarr med Sång, / utgifven och / instrumentets vänner / i ödmjukhet tillegnad af / C. R. Norelius. 1sta Häftet. [Stockholm 1838-39]. Östergrén-Hirsch. 8 s. Ss.

 

NECKEN / Weckoblad för Guitarr-spelare. [published by] J. Boman. Nº 1-13 6. October - 29 December 1832. Stockholm 1832. Stentr. af Ebeling. [52 s.] Ss; Skma; Snsparr [2 exemplar].

 

NECKEN / Weckoblad för Guitarr-spelare. [published by] J. Boman. Nº 1-13 5 Januari - 30 Mars 1833. Stockholm 1833. Stentr. af Ebeling. [52 s.] Ss; Skma; A

 

NEUPERT, H[erman Wilhelm]. Sexton solo pjecer / för / guitarre / af / H. Neupert. Stockholm [1835]. Östergrénska Musik- och Bokhandeln. Nº 34. Tryckt hos Meijer. 9 s. Ss; Skma; A. [Seretitel:] Lätta Tonstycken för En och Två Guitarrer. 1sta Häftet.

 

NEUPERT, H[erman Wilhelm]. Solo stycken och duetter / för / Guitarre / af / H. Neupert / och en ung / musik-älskare / 4e Häftet. Stockholm [1837-38]. Östergrénska Musik och Bokhandeln Nº 39. Tryckt hos Meijer. 8 s. Ss. [Seretitel:] Lätta Tonstycken för en och Två Guitarrer. 4de Häftet.

 

NIO / favorit sånger / med ett lätt accompagnement / för / Guitarr. Stockholm [1856] Abrah. Lundquist Nº 309. Stentryck af J. P. Meijer. 16 s. Ss; Skma; Snsparr (3 exemplar).

 

NORELIUS, C. R. Le Rendez-vous, Fantasie för Guitarre med sång, af C. R. Norelius. Stockholm [1837]. 1 ark. S. Müller. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1837 s. 104.

 

NYBERG, Herman. Tre sånger / för Pianoforte / och Guitarr / ord och musik / af / Herman Nyberg. Stockholm [1837-1850]. Stentryck af E. W. Björkman. 4 s. Skma.

 

NYTT / lördags-magazin / för / Guitarr-Spelare. Nº 1 - 13 16 Aprill - 9 Juli 1842. Stockholm 1842. Caron & Lundquist Nº 25. Stentryck af C. A. Svanberg. 52 s. Ss; Skma; Snsparr.

 

ODALFLICKAN Canzonetta Odaliana / Chitarra. “Lik en Hebe på en vårsky..." Stockholm 1830. Dumbom, / orimlig poëtisk kalender / för år 1831; utgifven af Sankt Göran. Stockholm 1830. Skma.

 

OFFENBACH, Jacques. SÅNGER / med accompagnement af Guitarre / ur / ORPHEUS I UNDERJORDEN, DEN ONDES BESEGRARE / OCH / DEN SVAGA SIDAN. / STOCKHOLM Abr. Lundquist / Musikhandeln, Malmtorgsgatan No. 8 / Pr 1 Rdr. 30 öre / PN 654. [1862]. 20 s. Ss; Skma; Sm; Snsparr

 

ORPHÆA. / Walda Sångstycken / med accompagnement för / Guitarre. [1sta Häftet] Stockholm [1832]. A. W. Möller. [L. Ebeling impr]. 28 s. [s. 1-28]. Ss; Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1832.

 

ORPHÆA. / Walda Sångstycken / med accompagnement för / Guitarre. [Omslagstitel:] Orphæa / Samling af valda Sångstycken / med accompagnement af / Guitarre / 2a Häftet. Stockholm 1833. A. W. Möller Nº 23. [L. Ebeling impr]. P. A. Norstedt et söner [28 s.] [s. 29-56]. Skma; A. Referenser: Swensk Bibliographi 1833.

 

ORPHÆA. / Walda Sångstycken / med accompagnement för / Guitarre. [Omslagstitel:] Orphæa / Samling af valda Sångstycken / med accompagnement af / Guitarre / 3e Häftet. Stockholm [1834]. A. W. Möller Nº 23. [L. Ebeling impr]. P. A. Norstedt et söner. [28 s.] [s. 57-84] Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1834.

 

OSCAR I, Kung (1799-1859). “Kung Richard uti tornet satt” / Romance utur Operan / Ryno, / arrangerad för Guitarre. / Componerad af O. [Stockholm 1830-34]. Tr. hos S. Müller. 1 p. Skma.

 

PANSERON, Auguste Mathieu (1796-1859). Philomèle. / Romance avec Flûte, / dediée à Mr J. Guillou / A. Panseron. / avec accompagnement de Guitarre / par / J. Boman. Stockholm [1830]. Lith. de L. Ebeling. [4 s.] Ss; Skma; Snsparr [2 exemplar]. Referenser: Swensk Bibliographi 1830.

 

PENELOPE / Wald samling / af / lätta sångstycken / vid / Guitarre. 1a Häftet. Stockholm [1838]. J. C. Hedbom. 16 s. Skma: A. Referenser: Dagligt Allehanda 1838.

 

PENELOPE / Wald samling / af / lätta sångstycken / vid / Guitarre. 2dra Häftet. Stockholm [1838-40]. J. C. Hedbom. 14 s. Ss; A

 

PETTOLETTI, Pietro ( -1870). Mes Souvenirs, / Divertissemens, / pour une & pour deux Guitarres, / composés par / Pierre Pettoletti. / Oeuvre 6e. Stockholm [1829]. Imp. Lithogr. chez Gjöthström & Magnusson. 8 s. Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1829.

 

PETTOLETTI, Pietro ( -1870). Variations pour la Guitarre / composées par / P. Pettoletti, / & dédiées à / Monsieur le Baron Uno de Troil, / Son Elève. / Oeuvre 7e. Stockholm [1829]. Lith. chez Gjöthström & Magnusson. 4 s. Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1829.

 

PETTOLETTI, Pietro ( -1870). Six Variations / faciles & agréables / sur l’air / de / La Tyrolienne / pour la Guitarre, / composées / par / P. Pettoletti. / Oeuvre 8. Stockholm [1829]. Lith. chez Gjöthström & Magnusson. 4 s. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1829.

 

PETTOLETTI, Pietro ( -1870). Pot-pourri / pour la Guitarre / avec accompagnement / d’un seconde Guitarre, / composé & exécuté à son concert / à / Stockholm, / en 1829, / par P. Pettoletti. Oeuvre 9e. Stockholm [1829]. Lith. chez Gjöthström & Magnusson. 3, 3 s. Kk. Referenser: Torpp Larsson

 

PHILOMÈLE / Vald Samling / af / Lätta Sångstycken / vid / Guitarre / 1a Häftet. Stockholm [1836]. J. C. Hedbom. Tryckt hos Meijer. 16 s. Ss; Skma; A; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1836.

 

PHILOMÈLE / Vald Samling / af / Lätta Sångstycken / vid / Guitarre / 2a Häftet. Stockholm [1837]. J. C. Hedbom. Tryckt hos Meijer. 16 s. Ss; Skma; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1837.

 

PIXIS, Johann Peter (1788- ). Der Schweizerbub. / Thema med variationer / af / J. P. Pixis. / Sjungne af Fröken Johanna von Schoultz. / Med accompagnement / för / Guitarre [Stockholm 1831]. Steindruck von Ebeling. 4 s. Ss; Skma; A. Referenser: Swensk Bibliographi 1831.

 

POLYMNIA / Samling af valda Sångstycken / MED / Guitarre accompagnement / arrangerade af / H. NEUPERT och A. G. DANNSTRÖM. / Björkman scripst. Meijer impr. / Nº 32 Pr. 2RBco. / STOCKHOLM / Östergrénska Musik och Bokhandeln [1835]. 25 s. Litografi. Ss; Skma; A; Snsparr (2 exemplar). Referenser: Swensk Bibliographi 1835.

 

RANDEL, Andreas (1806-1864). Nya sånger / med / accompagnement / för / piano-forte / af / A. Randel. Stockholm [1838-44]. Caron & Lundquist. Björkman Scripst. Meijer Impr. 10 s. Skma. [Innehåller] “Vagg-visa Ord af Stagnelius” satt för en röst, Guitarre, Pianoforte s. 4-6.

 

RANDEL, Andreas (1806-1864). Trädgårdsflickan./ Ord af Böttiger / Satte i Musik af A. Randel. / Med accompagnement af guitarr / af / J. Nagel. Stockholm [1831-40]. A. W. Möller. Tr. hos Holm. 3 s. Ss; A. [Exemplaret i Ss kan inte återfinnas.]

 

RAPPE, Carl A:son (1797-1830). Elden / sång / med accompagnement för / Pianoforte eller Guitarre. / Orden / af / Esaias Tegnér. / Musiken / af / C. Gson [sic] Rappe. Stockholm 1854. 9 s. Skma; Snsparr Referenser: Eliæson 1949. [Ett handskriftsexemplar av verket finns i ] Snsparr.

 

ROMANCE / Evigt blommar i mitt hjärta... Sång / Guit. Musik Bilag. Nº 3 1848. 2 s. Skma.

 

ROMANCE / Hör mina ömma suckar klaga... [med accompagnement af Guitarre eller Fortepiano.] [Stockholm 1830]. 1 p. Ss. Referenser: Dagligt Allehanda 1830.

 

SAKNADEN. Portugisisk folkvisa. [For voice and guitar.] “Cruel sandade... / Smärtande saknad... Stockholm 1830. Psyche / Poetisk kalender / År / 1831. Skma.

 

SAMLING / af / Favorit-romancer / arangerade [sic] för / guitarre. 1sta Häftet. Stockholm [1829]. Stentryck af J. L. Ebeling. 8 s. Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1829.

 

SCHULZE, Carl A. (1759?-1828). Rondo / pour / La Flute / avec / Guitarre par C. A. Schulze. / Stockholm / Imp: Lithogque de C. Müller. [1825]. [4 pp.], [2 s.] Skma [2 exemplar av gitarrstämman]. Referenser: Dagligt Allehanda 1825, Uppsala Stads och Läns tidning 22/7 1826. Nisser.

 

SIX / romances françaises / arrangées / pour / La Guitarre. Stockholm [1819-21]. Imp. Lithogr. de C. Müller s. Skma. Referenser: Förteckning Holmgren 1823; Extra Posten No. 6 22/1 1821.

 

SOLDATEN och hans flaska [för en röst med gitarr eller piano]. [Stockholm 1832]. [C. Schéele]. 4 s. Ss; Skma.

 

SPOHR, Louis (1784-1859). Törnrosen / Romance utur Zemir och Azor af Spohr / med Accompagnement af Guitarre / Arrangeradt / af / W. Hildebrand. Stockholm [1828]. Stentryck af C. Müller. [3 s.] Skma; Sn; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1828.

 

STEPHENS, George. Sir Walter Raleigh’s song / A canzonet. / Words from Shakespeare and his friends. London 1838. / With melody and accompaniment For the Piano or Guitar; / Together with a Swedish Translation / of the original ballad. [by O. P. Sturzenbecker]. Stockholm [1838]. Nordströmska boktryckeriet. [3 s.] Ss. Referenser: Swensk Bibliographi 1838.

 

STRAUSS, Johann (1804-1849). Rosa-Walser / af / J. Strauss / arrangerade / för / Flöjt och Guitarre / af / C. F. Bock. Stockholm [1838-41]. Östergrén-Hirsch Nº 52. 4, 4 s. Ss; Skma [imperfect copy]. Referenser: Katalog Hirsch 1841.

 

SVEDBOM, Per Erik (1811-1857). Runesvärdet. / Förslag / till / Svensk National-sång. / Ord af Rdd. / Musik / med accompagnement för / fortepiano eller guitarre / af / P. E. Svedbom. Stockholm [1834]. Stentr. af J. L. Ebeling. [3 s.] Ss; Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1834.

 

SVENSKA folk-visor [arr. av Johan Peter Cronhamn]. / 1a Häftet. Stockholm 1839. J. C. Hedbom. 8, 8 s. Uu; A. Referenser: Anmälan Petré 1840.

 

SVENSKA folk-visor [arr. av Johan Peter Cronhamn]. / 2a Häftet. [Stockholm 1839]. J. C. Hedbom. [8 s.] [s. 9-16] , [8 s. ] [s. 9-16]. Uu; A. Referenser: Anmälan Petré 1840.

 

Svenska / FOLKVISOR OCH FOLKLEKAR / med ett lätt accompagnement / för / Guitarre / Stockholm c Abr. Hirsch PN 272 [1849]. 15 s. Litografi. Skma; Snsparr.

 

SÅNGER / af / Hæffner, Crusell, Geyer, Reichardt, / O. Lindblad, Wennerberg m.fl. samt Swenska och / Danska Folkvisor / Sjungna af / Upsala student corps / allmänna sångförening / på / Konserterna i Stockholm, / arrangerade för / En röst med ett lätt accompagnement / af / Piano eller guitarre. Stockholm [1849]. Abr. Hirsch PN 330. 18 s. Ss; Skma.

 

SÖDLING, Carl Erik ( -1884). Sånger / af / C. E. Södling / med ett lätt / accompagnement / af / Guitarre. Stockholm [1844]. [Published by the composer]. Stentryck af E. W. Björkman. 3 s. Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1844.

 

TENGWALL, Hans Jakob (1787-1863) Skolmästaren och hans Disciplar / En komisk trestämmig Sång / Imitation efter L. v. Calls: Der Schulmeister. / För anwändandet på Theatern Harmoniskt omarbetad och tillökt med Riturneller / af / H. J. Tengwall. Accompagnementet arrangeradt för Pianoforte eller en Flöjt och Guitarre. Stockholm [1828]. Stentryck af C. Müller. 3, 1 s. Skma. Referenser: Dagligt Allehanda 1828.

 

TORP, Otto. Six Laendlers / Pour la Guitarre / composés et dediés / à / Madame Betty Waern Par son Maître / O. Torp. Stockholm [1819-27]. Imp. lith. de Müller. [3 s.] Ss; Skma. Referenser: Förteckning Södergren 1832.

Les TROIS walses celebres / Mozart Beethoven & Weber / arrangées / pour la / Guitarre. Stockholm [1839]. Imp. de Meijer. [2 s.] Ss; Snsparr. Referenser: Swensk Bibliographi 1839.

 

UDDÉN, Olof Wilhelm (1799-1868). Sånger med accompagnement af Piano-Forte eller Guitarre. H. 1. Stockholm [1827-44]. Skma [exemplaret i Skma kan ej återfinnas].

 

URANIA / Wald samling / af / lätta Sångstycken / vid / Guitarre. 1a häftet. Stockholm [1839]. J. C. Hedbom. [Stentr. af Meijer]. 16 s. Skma. Referenser: Swensk Bibliographi 1839.

 

WARELL, Carl Johan. Lyran / första / Strängsatsen. / Sånger / med / Accompagnement för Guitarre. / af / Carl. Johan. Warell. [Göteborg 1849]. 4 s. Ss; Skma. Referenser: Post- och Inrikes Tidningar nr 112, 15 maj 1849.

 

WENNERBERG, Gunnar (1817-1901). Sånger / med / guitarre-accompagnement / af / Gunnar Wennerberg. 1a Häftet. Stockholm [1850]. Abr. Hirsch PN 413. 7 s. Ss. Referenser: Swensk Bibliographi 1850.

 

"ÄN” är Pohlen ej förloradt”. Polsk National-Sång för en eller twå Röster med accompagnement för Piano Forte eller Guitarre. Stockholm [1831]. ½ ark. J. C. Hedbom. Stentryck af Ebeling. Inget exemplar lokaliserat. Referenser: Swensk Bibliographi 1831 s. 88

 

Förkortningar

 

A - Åbo (Turku), Sibeliusmuseum, Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo akademi, Bibliotek och arkiv, Turku, Finland

 

Kk -D et kongelige Bibliothek, Copenhagen, Denmark

 

PN - plåtnummer

 

Sn - Nordiska museets bibliotek, Stockholm, Sweden

 

Sm - Musikhistoriska museets bibliotek, Stockholm, Sweden

 

Smf - Stiftelsen Musikkulturens Främjande

 

Snsparr - The private collection of Kenneth Sparr, Nynäshamn, Sweden

 

Ss - Kungliga biblioteket, Stockholm, Sweden

 

Uu - Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, Sweden

 

Skma - Statens musikbibliotek, Stockholm, Sweden

 

Litteratur

 

Aftonbladet

 

Abr. Hirsch’s i Stockholm. Förlager. Stockholm 1857. (= Hirsch Förlager 1857)

 

Anmälan från A. Petré & sons bokhandel i Linköping. Linköping 1840. (= Anmälan Petré 1840)

 

Bredvad-Jensen, C., Solistiskt gitarrspel i Sverige. Unpublished dissertation in musicology. Lunds universitet 1972.

 

Katalog öfver de från Abr. Hirschs Officin i Stockholm utkomna Musikalier. Stockholm 1841. (= Katalog Hirsch 1841)

 

Katalog öfver de från Abr. Hirschs Officin i Stockholm utkomna Musikalier. Stockholm 1843. (= Katalog Hirsch 1843)

 

Katalog öfver de från Abr. Hirsch’s Officin i Stockholm utkomna musikalier. [Stockholm 1848]. (= Katalog Hirsch 1848)

Dagligt Allehanda

 

Davidsson, Å., Bibliografi över svensk musiklitteratur 1800-1945. Andra upplagan. Stockholm 1980.

 

Eliæson, Å., & Norlind, T., Tegnér i musiken. Stockholm 1946. (= Eliæson 1949)

 

Fryklund, D., Bidrag till gitarristiken. Svensk tidskrift för musikforskning 13(1931).

 

Förlager af L:s Gust. Rylander. Stockholm 1845. (= Förlager Rylander 1845)

 

Förteckning Nº 2 öfver de musikalier som äro att tillgå hos Abr. Hirsch i Stockholm. Stockholm 1845. (= Förteckning Nº 2 Hirsch 1845)

 

Förteckning Nº 2 öfver Abr. Hirsch’s i Stockholm musikförlager m.m. (utkomna 1854-55). Stockholm 1854. (= Förteckning Nº 2 Hirsch 1854)

 

Förteckning N:o 2 öfver musikalier i Abr. Hirschs musikhandel och musikaliska låneinstitut i Stockholm. [Stockholm 1859]. (= Förteckning Nº 2 Hirsch 1859)

 

Förteckning på de musikalier, som till vidsatte priser i B:ko finnas i C. A. Holms Musikhandel i Götheborg. Götheborg 1824. (= Förteckning Holm 1824)

 

Förteckning på Musikalier, hvilka säljas i C. G. Södergrens Bok- och Musikhandel i Wexjö... Jönköping 1832. (= Förteckning Södergren 1832)

 

Förteckning på musikalier som finnas till köps i W. Fabian Holmgrens musik och bokhandel... Stockholm 1823. (= Förteckning Holmgren 1823)

 

Förteckning på Musikalier som finnas till köps i W. Fabian Holmgréns Musik och Bokhandel... Euterpe H. 1 (1823) s. 21. (= Förteckning Holmgren 1823 b)

 

Förteckning öfver de musikalier, som till i banco utsatte priser äro att tillgå i F. A. Lincke’s bok- och musikhandel i Götheborg. [1]-2. Götheborg 1823-25. (= Förteckning Lincke 1823)

 

Förteckning öfver de musikalier som äro att tillgå i Eduard Josephsons musikhandel och musik-lånbibliotek i Stockholm. Stockholm 1849. (=

Förteckning Josephson 1849)

 

Förteckning öfver de musikalier, som äro att tillgå i Östergrénska musikhandeln i Stockholm. Stockholm 1839. (= Förteckning Östergrén 1839)

 

Förteckning öfver George C. Schüssler Musikaliska Lån-Bibliotek. Första häftet 1843. Göteborg 1843. (= Förteckning Schüssler 1843)

 

Förteckning öfver J. C. Hedboms Musikaliska Lån-Bibliothek. Andra häftet. Stockholm 1833. (= Förteckning Hedbom 1833)

 

Förteckning öfver musikalier, hvilka försäljas uti Östergréns musik- och bokhandel... Stockholm 1820. (= Förteckning Östergrén 1820)

 

Förteckning öfver musikalier utkomna hos Abr. Hirsch i Stockholm. Stockholm [c. 1862]. (= Förteckning Hirsch 1862)

 

Förteckning öfver P. G. Ågrens musikaliska lånbibliothek. Uddevalla 1844. (= Förteckning Ågren 1844)

 

Förteckning öfver S. J. Nissens Musikaliska Lånbibliothek. Första häftet 1844. Norrköping 1844. (= Förteckning Nissen 1844)

 

Giertz, M., Den klassiska gitarren. Stockholm 1979.

 

Helmer, A., Något om musikaliedatering. Svenskt musikhistoriskt arkiv Bulletin 4. 2. uppl. Stockholm 1970.

 

Hos Abr. Hirsch... försäljas: operor, oratorier, cantater och messor i clavérutdrag med text. Stockholm 1842. (= Hos Hirsch 1842)

 

Hos Abr. Hirschs i Stockholm. Förlager 1857. Stockholm 1857. (= Hos Hirsch 1857)

 

Hos C. A. Holm i Götheborg, finnes till salu följande Musikalier... Götheborg 1823. (= Hos Holm 1823)

 

Inventarium öfver J. C. Hedboms & Compp. hos undertecknad osåldt liggande lager, den 31 December 1852. (= Inventarium Hedbom 1852)

 

Inventarium af Abr. Hirschs i Stockholm förlager. [Stockholm 1848]. (= Inventarium Hirsch 1848)

 

Katalog från Torellska Bokhandeln i Helsingborg. N:r 4. 1837. Bihang till N. Helsingborgs-Posten N:r 102. (= Katalog Torellska 1837)

 

Krummel, D. W., Guide for Dating Early Published Music. Kassel... 1974.

Lundstedt, B., Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi... II. Stockholm 1813-1894. Stockholm 1896.

 

Musikalier utkomna hos Abr. Hirsch i Stockholm. Stockholm [1879]. (= Musikalier Hirsch 1879)

 

Nisser, C., Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Nominalkatalog. Stockholm 1943. (= Nisser)

 

Norlind, T., Allmänt Musiklexikon. 2 uppl. 1. Stockholm 1927.

 

Norlind, T., Erik Gustaf Geijer som musiker. Stockholm 1919.

 

Rudén, J. O., Förteckning över Nordiska museets musikalier (utom Almquist-saml. och folkmusikuppteckningar). Upprättad i febr. 1965. Unpublished Katalogue in Svenskt musikhistoriskt arkiv.

 

Sparr, K., La chitarra in Svezia fino alla metà del XIX secolo. il Fronimo No. 78 1992 s. 8-17.

 

Sparr, K., Die Gitarre in Schweden bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Gitarre & Laute 14/ 1992 Heft 2, s. 57-64.

 

Sparr, K., Gitarren i Sverige till 1800-talets mitt. Gitarr och Luta 24/1991 No. 1 s. 3-11.

 

Sparr, K., The Guitar in Sweden to the mid nineteenth Century. Soundboard 17/1990 No. 1 s. 16-23.

 

Sparr, K., Musik för gitarr utgiven i Sverige 1800-1860. Svenskt musikhistoriskt arkiv. Bulletin 24, Stockholm 1989 s. 20ff

 

Sparr, K., Om svenska gitarrskolor och instrumentmakare - gitarren i Sverige under tidigt 1800-tal. Gitarr och Luta 21/1988 No. 3 s. 46-55. Also on Internet as Gitarren i Sverige under tidigt 1800-tal - om svenska gitarrskolor och instrumentmakare

 

Stockholms Posten.

 

Stockholms Dagblad.

 

Swensk Bibliographi 1829-1865. Stockholm 1829-1865.

 

Tegen, M., Prins Gustav 1827-1852. Biografi Dagboksanteckningar. Stockholms universitet. Institutionen för musikforskning 1968.

 

Torpp Larsson, J. Katalogue of the Rischel and Birket-Smith Collection of Guitar Music in The Royal Library of Copenhagen. Columbus 1989. [= Torpp Larsson]

 

Wiberg, A. De första litografiska anstalterna och musiktrycket. Stentryckeriernas musikalieproduktion till omkring 1830. Unpublished manuscript. Svenskt musikhistoriskt arkiv.

 

Wiberg, A., Stockholms första musikhandel. Svensk tidskrift för musikforskning 25 (1943).

 

Wiberg, A., Den svenska musikhandelns historia. Stockholm 1951. (= Wiberg)

 

© Kenneth Sparr